14. desember 2020

Varsler tilsyn med smittevern på arbeidsplassen

Forsvarlig smittevern på arbeidsplassen er en del av virksomhetens ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Arbeidstilsynet meddeler at tilsyn med overholdelse av smittevern vil forekomme i alle planlagte tilsyn fremover.

Pandemien er ikke over
Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsplasser i Norge for å sikre at virksomheter holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Det er allerede gjennomført 300 tilsyn siden sommeren 2020. Arbeidstilsynet har varslet at det i tiden fremover også vil føres flere tilsyn for å sikre ivaretakelse av smittevern på arbeidsplasser. Dette skjer etter oppdrag fra Arbeids- og Sosialdepartementet der de ber Arbeidstilsynet om å prioritere smittevern i tilsynene for å bremse den økende smittespredningen. Grunnet høy risiko for importsmitte er det opplyst at følgende bransjer vil være blant de prioriterte: fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg. Dette betyr ikke at øvrige bransjer ikke risikerer tilsyn.

 

Hva skal kontrolleres?
Arbeidstilsynet skal blant annet kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert Covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver skal også ha utarbeidet en handlingsplan med tiltak for å eliminere eller redusere smitte på arbeidsplassen.

Tilsynet vil også innebære kontroll med at alle arbeidstakere har fått informasjon om Covid-19 som en risikofaktor for arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, samt informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere og forebygge smitte. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at informasjonen er gitt og hvordan denne er gitt. For arbeidsplasser med utenlandske arbeidstakere er det viktig at informasjonen gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

 

Krav i Covid forskriften
Covid-19 forskriften inneholder flere tiltak som reduserer smitterisiko. Arbeidsgiver må ha tiltak eller rutiner som sikrer overholdelse av krav i forskriften, relevant for sin virksomhet/bransje.

For alle virksomheter er det et krav om at arbeidsgiver skal forsikre seg, så langt som mulig, om at pliktene om smittekarantene overholdes, herunder ha tiltak og rutiner som sikrer blant annet isolasjon av arbeidstakere med avlagt positiv test. Arbeidsgiver må også ha rutiner for både ansatte som ikke er i karantene og som utvikler symptomer på covid-19, og ansatte som har vært i nærkontakt med personer med symptomer.

For en rekke bransjer stilles det krav i forskriften til forsvarlig innkvartering og rutiner som sikrer at innreisekarantene overholdes. Vinterfiske av torsk er på trappene med startskudd i januar. Mange utenlandske arbeidstakere reiser i disse dager til ulike steder i Nord-Norge for å være klar til oppstart. Arbeidstilsynet har nylig sendt en henvendelse til næringen, i den hensikt å få på plass gode rutiner fra oppstart som skal redusere smitterisiko, ettersom svært mange arbeidere nå ankommer fra land med større smitte enn Norge.

På grunn av smittesituasjonen vil tilsyn kunne forekomme uten fysisk tilstedeværelse ved hjelp av video og skriftlige tilsyn. Arbeidstilsynet varsler kortere frister for å etterkomme pålegg og strenge reaksjoner ved manglende etterlevelse.

 

Ny normal – også etter pandemien?
Ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjelder også etter pandemien. Det er blitt normalen for mange å ha hjemmekontor, å holde avstand, ha god håndhygiene og bli hjemme ved sykdomssymptomer. Kanskje tiltakene er så godt innarbeidet blant oss alle at de kan være en del av sykdoms- og fraværsforebygging på arbeidsplassen også fremover.