7. desember 2020

Varsko til gårdeiere – ikke glem ansvar for takras

Vinteren har kommet, og nok en gang oppstår faren for takras, som kan få alvorlige personskader på tilfeldig forbipasserende. Hovedregelen er at gårdeiere er ansvarlige for å rydde taket for snø og is, slik at det ikke raser ned og skader personer eller eiendeler under bygningen.

Med vinter kommer takras
I løpet av de siste dager har det snødd over store deler av landet, og med temperatursvingninger vil det kunne oppstå isdannelser og bevegelser i snøen på tak. Ved takras oppstår spørsmål om både erstatningsansvar og straffansvar, samt rekkevidden av ansvaret.

 

Politivedtekter – eierne er ansvarlig
Det klare utgangspunkt er at grunneier er ansvarlig for, og skal bekoste, å rydde snø og is fra tak mot kommunal vei og fortau. Dette følger av politivedtektene, som er en kommunal forskrift og vedtas av den enkelte kommune. Det bemerkes at politivedtektene for de fleste kommuner i landet har tilnærmet identiske regler om grunneiers ansvar for takras.

Selv om politivedtektens formulering varierer noe, er meningsinnholdet i de forskjellige kommunene det samme (fra § 4-1 fra politivedtekten i Oslo):

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.»

Det påpekes at Oslo – i motsetning til de øvrige kommunene – har en syv dagers frist for å gjennomføre tiltak og fjerne varselskilt.

Det følger av politivedtekten at det er eier av bygget og ikke kommunen, som er ansvarlig for å bekoste rydding av takene.

 

Styreansvar
For bygårder hvor det ikke er én enkelt eier, men som er organisert som et sameie, borettslag eller eies av et aksjeselskap, vil styret være ansvarlig for å holde taket fritt for snø og is.

 

Villaeiere har ikke samme ansvar
Det følger av politivedtektene at det kun er eiere av hustak mot offentlig sted, som er pålagt et ansvar for å rydde taket. Det foreligger derfor ikke samme aktsomhetsplikt for eiere av privatboliger i villastrøk. Det påpekes imidlertid at takras ikke er noe mindre farlig av den grunn, og at det kan tenkes tilfeller der villaeier blir holdt ansvarlig om boligen har hustak mot offentlig sted eller tilnærmet offentlig sted som benyttes av allmennheten til ansamling av personer eller eiendeler.

 

Potensiell stor skade
Dersom den ansvarlige neglisjerer plikten til å hindre takras, kan den ansvarlige bli holdt erstatningsansvarlig for den skade som oppstår ved takras. Dette kan for eksempel være kostbare skader på biler i den nedenforliggende gaten, eller store erstatningssummer for varige mén og påfølgende uførhet ved personskade.

Det bemerkes at takras dessverre har medført og kan medføre store personskader og/eller død. I slike tilfeller kan og vil det også foreligge strafferettslig ansvar – enten for uaktsom personskade eller til og med drap.

 

Rutiner – bruk av fareskilt
For å unngå ansvar for takras, som potensielt kan føre til alvorlige personskader eller skade på eiendeler, er det viktig at gårdeiere og styrer etablere gode rutiner.

Ved fare for takras bør det snarest settes opp fareskilt, samtidig som det gjennomføres tiltak for å fjerne snø og is fra taket. Det bemerkes at politiet – i Oslo – har gitt klart uttrykk for at slik skilting ikke har noen betydning for gårdeiers ansvar.

Fareskiltet må derfor brukes i kombinasjon med rydding av taket. I Oslo vil det som nevnt ikke være lovlig å ha fareskilt oppe for mer enn 7 dager, med mindre det kan begrunnes med ventetid for å innhente bistand. Det er altså ikke et alternativt å ha fareskiltet oppe hele vinteren for å «helgardere».

I tiltaksplikten ligger det også en forutsetning om en årvåkenhet fra gårdeier, slik at risiko for takras identifiseres og fjernes. Gårdeier plikter derfor å inspisere bygget jevnlig ved vinterstider, med formål å avdekke risiko for ras av snø og is. Gjennomføres ikke en slik inspisering kan gårdeier holdes ansvarlig for skader som måtte forekomme som følge av takras.

 

Krav til undersøkelser
Rettspraksis har stilt relativt strenge krav til inspeksjon av bygget i perioder med stor risiko for isdannelse.

I høyesterettsdommen Rt 2013 s. 312 ble en daglig leder straffet for uaktsom personskade, etter at en isklump falt ned fra taket på en bygård og invalidiserte en 24 år gammel mann.

Det fremgår av dommen at driftsansvarlig hadde implementert kontrollrutiner hvor bygget ble inspisert nærmest daglig fra bakkeplan. Høyesterett fant imidlertid at inspeksjonen var mangelfull da omfattende isdannelse ikke ble oppdaget på de øvre delene av taket.

Om kravet til inspeksjon uttalte Høyesterett følgende:

«Det måtte da forventes av ham at han ved inspeksjonen tar hensyn til bygningens utforming og beliggenhet, samt værforholdene til enhver tid. Han må også observere fra steder som gjør det mulig å få oversikt over faremomentene på det aktuelle tidspunktet. Hvilke observasjoner som må gjøres, beror da på en konkret vurdering, og bransjepraksis gir ingen nærmere holdepunkter».

Basert på dette kom Høyesterett frem til at driftsselskapet skulle ha gjort nærmere undersøkelser og observert taket fra andre siden av gaten. Daglig leder av driftsselskapet, som hadde foretatt inspeksjonen, ble dømt til betinget fengsel i 60 dager.

 

Delegering av ansvaret
Det er ikke uvanlig at gårdeiere engasjerer profesjonelle aktører til å oppfylle gårdeiers tiltaksplikt med hensyn til is og snøras. Det følger av rettspraksis at gårdeier i de tilfeller der oppfølgning og tiltak settes ut til profesjonelle driftsselskaper, normalt har oppfylt sin aktsomhetsplikt og således eventuelt kan unngå erstatnings- eller straffeansvar.

Fritakelse av ansvar gjelder selv om driftsselskapet har neglisjert sin plikt, ved for eksempel å foreta mangelfulle undersøkelser. Det er altså under normale omstendighet ikke nødvendig at gårdeier driver kontroll av profesjonelle driftsselskap gjør jobben sin. Gårdeier kan derfor stole på at kompetente folk opptrer forsvarlig. Ved en slik ordning vil ansvaret da ligge hos driftsselskapet.

 

Ta ansvaret på alvor
Mange styreledere og gårdeiere er kanskje ikke klar over det ansvaret de har for isdannelse på taket. Et enkelt ras kan få store konsekvenser både for den som blir skadet og de ansvarlige. Det er derfor viktig at gårdeiere tar dette ansvaret på alvor. Er det fare for takras, må det snarest mulig settes opp skilt om fare for takras – og skiltingen bør snarest følges opp med aktive tiltak for å fjerne risikoen for takras. Vi oppfordrer også til en undersøkelse av hvorvidt eiendommens forsikring omfatter slikt ansvar.