17. august 2020

Varemerkekamp i energidrikkbransjen

Da Monster saksøkte den Norske tilbyderen Manimal for varemerkekrenkelse, aktualiserte spørsmålet seg: Hvor likt kan relativt like produkter markedsføre seg? Lagmannsretten avsa dom i saken i sommer.

Artikkelen er publisert på Finansavisen.no.

 

Energidrikkbransjen
Siden energidrikk ble tillat for salg i Norge i 2009, har den lokale energidrikkfaunaen vokst seg stor. Den røde oksen (Red Bull) har lenge vært tilgjengelig i Norske butikker. Monsteret (Monster) har også kapret sin markedsandel. Snart vil kanskje bøffelen fra filipinene (Carabao) spre seg til norske beitemarker. En fellesnevner for de forannevnte produktene er innholdet av stoffet taurin. Taurin har en bitter smak. Derfor kan forskjellige energidrikker smake ganske likt. Energidrikk er på grunn av denne smakslikheten et nisjeprodukt, sett i forhold til alminnelig leskedrikk og brus.

 

Merkevarebygging
En god måte å skaffe seg markedsandel på i et marked for nisjeprodukter er gjennom merkevarebygging. Merkevare bygges over tid. Det er viktig at innsatsen som nedlegges i en merkevare beskyttes mot andres snylting på den goodwillen merkehaveren har bygget i markedet.

 

Varemerkeloven
I Norge beskytter varemerkeloven beskyttelse mot slik snylting. Dersom du har registrert eller opparbeidet deg beskyttelse etter varemerkeloven, sikrer loven at andre ikke kan nyttiggjøre seg av tegn som er likt ditt eller som er såpas likt at det skaper risiko for forveksling med ditt varemerke.

 

Balanse
Beskyttelsen er naturlig nok ikke absolutt. For stort vern kan motvirke fremveksten av nye produkter. Konkurranse vil ofte være i forbrukernes interesse. Lovgiver har ønsket å balansere etablerte merkevarers beskyttelse opp mot nye aktørers rett til å bygge merkevarer. Da retten skulle avgjøre saken mellom Monster og Manimal, lå disse betraktningene i bakgrunnen. Målet var å finne en fornuftig balansegang mellom de motstridende interessene.

 

Manimal blir en del av faunaen
Den norske energidrikkprodusenten Manimal etablerte seg i 2017 med slagordet «UNLEASH THE INSTINCT WITHIN YOU». Energidrikkprodusenten Monster, som hadde vært på det norske markedet en stund, frontet sine produkter under slagordet «UNLEASH THE BEAST» i forskjellige varianter.

Slagordene har likhetstrekk, både tematisk og fonetisk. I tillegg til slagordslikheten, er det mulig å se likheter i både navn på og designet av selve energidrikken. Oppsummert; det er mulig å spore likheter i selskapenes strategi for merkevarebygging. Dette resulterende i et søksmål fra Monster i 2018. Manimal fikk medhold i Oslo tingrett i 2019. Avgjørelsen ble anket av Monster og kom opp for Borgarting lagmannsrett tidligere i år.

 

Maksimal Manimal
I spørsmålet om varemerkekrenkelse kom Borgarting Lagmannsrett til at Manimal ikke var likt nok til at Monster kunne nekte markedsføringen. Verken navn, design av energidrikken eller bruk av slagordet «UNLEASH THE INSTICT WITHIN YOU» var likt nok til å innebære en krenkelse av Monster sitt varemerke.

Retten vektla at det engelske ordet «UNLEASH» tross alt ikke var et fantasiord, som f.eks. «Pepsi», og derfor ikke kunne legges beslag på. Heller ikke den tematiske sammenhengen mellom «Monster» og «Manimal» var tilstrekkelig til å innebære forvekslingsfare. Selv om de begge er unaturlige tilskudd i en ellers sunn fauna av røde okser og forvokste bøfler, er de strengt talt forskjellige «dyr».

Da det etter rettens syn ikke forelå forvekslingsfare, var heller ikke markedsføringslovens bestemmelser om produktetterligning og brudd på god forretningsskikk anvendelige på saken.

Avgjørelsen ble altså, som i tingretten, seier til Manimal. Med mindre avgjørelsen ankes og Høyesterett kommer til et annet resultat enn lagmannsretten, vil Manimal kunne fortsette som før i kampen om tilværelsen i energidrikkjungelen.