13. november 2020

Tvist om markedsleie for kontorlokaler

Bing Hodneland advokatselskap ved advokat og partner Ole Tokvam skal representere Norges Røde Kors i Oslo tingrett for å avgjøre hva som er markedsleie på lokaler som Institutt For Fredsforskning leier i Hausmannsgate. Institutt for Fredsforskning vil fortsette leieavtalen, men nekter å godta de nye husleiebetingelsene.

Leiekontrakten angir at det skal være markedsregulert leie når leieperioden forlenges, men Institutt For Fredsforskning (PRIO) og Norges Røde Kors havnet er uenige i hva som faktisk er markedsregulert leie for de aktuelle lokalene.

Norges Røde Kors mener at når markedsleie for lokalene skal fastsettes må det tas utgangspunkt i det konkrete leieobjektet og fastsettes markedsleie skjønnsmessig på bakgrunn av markedsleienivåer. Norges Røde Kors har fremsatt krav om oppregulering av husleie i forbindelse med at PRIO benyttet sin rett til fornyelse av leieavtalen for fem år. Partene er enige om at leien kan reguleres i forhold til endringer i markedet, til forskjell fra regulering i forhold til endringer i konsumprisindeksen. Partene er imidlertid uenige om hva som er en riktig regulering etter avtalen.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som starter mandag kommende uke.