7. januar 2021

Tilbud, tilbud og flere tilbud på epost og sms!

Økt handel i forbindelse med julen fører også gjerne til flere eposter og sms med tilbud og reklame. Noen har ingenting imot det, mens for andre er det en irritasjon. Når er det tillatt og kan man eventuelt stanse det?

Elektroniske markedsføringshenvendelser
Markedsføringsloven (mfl.) § 15 regulerer blant annet reklame per epost og sms/mms fra næringsvirksomhet til personer. Med næringsvirksomhet siktes til virksomhet som hovedsakelig har økonomisk vinning som formål. Idrettslag eller organisasjoner med veldedige formål e.l. omfattes også når de driver markedsføring som i all hovedsak har som formål å skaffe inntekter.

Bestemmelsen gjelder reklame/markedsføringshenvendelser som sendes fra næringsdrivende direkte til en persons mobil eller personlige epostadresse. Reklame sendt til en firmaepostadresse som post@firma1.no er ikke omfattet av bestemmelsen.

Hovedregelen er at sms- og epostreklame fra næringsvirksomhet direkte til person er forbudt med mindre man har innhentet forhåndssamtykke. Kortversjonen er at samtykke skal være avgitt frivillig, uttrykkelig og spesifikt og være informert. Den mest utbredte feilen hos f. eks. ulike nettbutikker er at «samtykke-bokser» er ferdig fylt ut.

Mange husker helt sikkert at de nettopp ikke samtykket til å motta slik reklame, da man kjøpte et produkt eller en tjeneste. Likevel mottar man nye tilbud på epost eller sms.

 

Ingen hovedregel uten unntak
Det mest anvendelige og mest brukte unntaket etter mfl. § 15 er der den næringsdrivende og personen har et eksisterende kundeforhold. I slike tilfeller kan elektronisk reklame o.l. likevel sendes uten spesifikt samtykke.

For lovlig å kunne sende markedsføringshenvendelser på f. eks. epost, forutsetter dette at man har innhentet personens epostadresse i forbindelse med salg. Man kan derfor ikke innhente epostadresser i forbindelse med eksempelvis en konkurranse og deretter benytte epostadressen uten videre for å sende reklame for produkter eller tjenester.

 

Hva er et eksisterende kundeforhold?
Et engangskjøp vil som hovedregel aldri være tilstrekkelig for at det kan sies å foreligge et kundeforhold. I hvert fall ikke av ordinære, rimelige forbruksvarer. Løpende avtaler om abonnement, donasjoner, forsikrings- og serviceavtaler er eksempler på pågående kundeforhold som dermed anses som eksisterende. Idet avtaleforholdet avsluttes, er det imidlertid neppe grunnlag for å si det lenger foreligger et eksisterende kundeforhold.

Det sentrale er om handelen gjør det naturlig med videre kontakt mellom den næringsdrivende og kunden. Ved kjøp av kapitalvarer, typisk en bil, vil det være mer naturlig med noe oppfølging og kontakt mellom bilselskapet og kjøper, selv om det ikke kan sies å være et løpende kundeforhold lenger.

Tidsaspektet for markedsføringshenvendelsen spiller også inn. Den må skje innen rimelig tid etter at handelen har funnet sted.

Finnes et eksisterende kundeforhold, kan det kun sendes markedsføringshenvendelser som gjelder den næringsdrivendes egne varer og tjenester, ikke andres. Markedsføringen kan dessuten bare omfatte tilsvarende varer og tjenester mv. som kundeforholdet bygger på. Forbrukertilsynet fører tilsyn med blant annet elektronisk markedsføring til forbrukere. Praksis fra tilsynet viser at tilsvarende varer/tjenester tolkes strengt. Et løpende avisabonnement medfører ikke rett til å sende reklame om magasiner.

 

Tilleggskrav om informasjon til kunden før elektronisk reklame sendes ut
Før markedsføringshenvendelsen sendes ut skal kunden ha fått opplyst at den næringsdrivende vil sende ut markedsføring ved hjelp av elektroniske kommunikasjon som epost, SMS e.l. Kunden skal også være gitt mulighet til å avslå slike markedsføringshenvendelser.

Hvis man i forbindelse med salgssituasjon ikke har takket nei til å motta slike markedsføringshenvendelser, stiller markedsføringsloven § 15 krav til at personen enkelt skal kunne stanse fremtidige henvendelser. I hver markedsførings-henvendelse som sendes, skal det gis informasjon om hvordan man kan «melde seg av» fremtidige henvendelser. Det er et krav at avmeldingen er enkel og gebyrfri.

 

Ehandelsloven supplerer
Også ehandelsloven § 9 om opplysningsplikt må den næringsdrivende etterleve ved elektronisk markedsføring. Det innebærer at det i markedsføringshenvendelsen må fremgå klart at det er markedsføring og hvem denne skjer på vegne av. Hvis reklametilbud inneholder rabatter, premier, gaver og salgsfremmende konkurranser eller spill, så stilles det ytterligere krav til at dette lett skal kunne identifiseres for mottaker. I tillegg er det stilt krav til god informasjon om priser og betingelser knyttet til tilbudet som presenteres.

 

Mange dyktige virksomheter og noen syndere
De finnes mange dyktige virksomheter som følger regelverket, men også de som ikke gjør det.

De aller fleste personer har nok opplevd å få markedsføringshenvendelser på epost eller sms etter et enkeltstående kjøp av typiske forbruksartikler uten å ha samtykket til dette. Eller at man får tilsendt tilbud rimelig lenge etter handelen.

Om du mottar elektronisk markedsføring fra aktører du ikke ønsker, og det ikke hjelper å melde fra direkte, er det mulig å melde fra til Forbrukertilsynet. Ved brudd på blant annet markedsføringsloven, kan Forbrukertilsynet fatte vedtak om forbud/påbud, tvangsmulkt og i visse tilfeller overtredelsesgebyr rettet mot næringsvirksomheten.