20. august 2022

Styrets ansvar i urolige tider

I urolige tider med krig, økende renter og høye råvare- og energipriser, kan selskapenes økonomiske stilling utfordres. Det er da viktig at styret opptrer aktivt og oppfyller sine plikter, både for å unngå eget erstatningsansvar og i ytterste konsekvens at selskapet går konkurs.

 Styrets rolle i urolige tider

De akutte virkningene av Covid 19-pandemien synes å ha avtatt i Norge, men de er blitt avløst av krigen i Ukraina og store kostnader til råvarer, energi og logistikk, og ikke minst forsinkelser hos underleverandører i utlandet. I slike urolige tider, er det viktig at selskapets styre følger nøye med på utviklingen i selskapets egenkapital og likviditet, og tar nødvendige grep i riktig tid. Dersom styret ikke lykkes med dette, kan selskapet i ytterste konsekvens gå konkurs, og styremedlemmene kan bli holdt erstatningsansvarlige.

 

Styrets overordnede ansvar i økonomisk utforende tider

Den overordnede oppgaven for selskapets styre er som kjent å realisere selskapets formål, etter instruks og direktiver fra selskapets generalforsamling. Styrets plikter er videre regulert i blant annet aksjeloven, individuelt fastsatte vedtekter, styreinstruks, mv.

I aksjeloven er det blant annet vedtatt flere regler om styrets tilsyns- og kontrollfunksjoner. Videre er det også vedtatt mer spesifikke handlingsregler, som blant annet kravet om forsvarlig egenkapital og handleplikten ved tap av egenkapital. Disse gjøre seg særlig gjeldende når selskapets likviditet og egenkapital blir utfordret.

 

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet er regulert i aksjeloven § 3-4:

«Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet»

Etter bestemmelsen må det foretas en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering av om selskapet oppfyller kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet. I dette ligger det at styret må vurdere selskapets egenkapital og likviditet opp mot risikoen forbundet med selskapets virksomhet og omfanget av denne.

Ved vurderingen av om selskapet har tilstrekkelig egenkapital er det selskapets reelle egenkapitalsituasjon som skal tillegges størst vekt, fremfor tekniske regnskapsmessige størrelser. Utgangspunktet vil da være å se på selskapets sammensetning av egenkapital og gjeld, og risikoen forbundet med de ulike postene. I en krisesituasjon vil for eksempel verdien av et bankinnskudd være forbundet med lavere risiko enn verdien av en fordring mot en kunde med betalingsutfordringer.

Ved vurderingen av om selskapet har tilstrekkelig likviditet er det overordnede utgangspunktet at selskapet skal ha tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser ved forfall. Det vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for styret å fastslå at selskapet på daværende tidspunkt er i stand til å dekke sine forpliktelser. Styret må også vurdere om selskapet er i stand til å levere til sine kunder som avtalt og vil motta oppgjør for det leverte, slik at selskapet vil være i stand til å dekke sine forpliktelser i perioden fremover.

 

Styrets handleplikt dersom selskapet har uforsvarlig egenkapital eller likviditet

Dersom styret antar at selskapet har uforsvarlig egenkapital, skal styret i tråd med aksjeloven § 3-5 straks behandle saken, og innen rimelig tid innkalle selskapets generalforsamling og redegjøre for selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet ikke har en forsvarlig egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på generalforsamlingen også foreslå tiltak for å rette på dette.

Dersom styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak for å rette på selskapets negative egenkapitalsituasjon, eller tiltakene ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå selskapet oppløst for generalforsamlingen.

 

Utforende vurdering i urolige perioder

Den urolige markedssituasjonen vi nå opplever har ført til at risikoen ved mange bedrifters virksomhet har økt betydelig, hvilket igjen øker kravet til selskapenes egenkapital og likviditet. Mange opplever at selskapets betingelser endrer seg raskt som følge av svingninger i egne markeder, og markedene til leverandører og kunder.

Det er da særlig viktig at styret holder seg løpende oppdatert på selskapets utvikling, slik at styret kan gripe inn og foreslå tiltak for å bedre egenkapitalsituasjonen, som for eksempel å foreslå endringer i selskapets overordnede planer, eller hente inn ny kapital om nødvendig.

 

Erstatningsansvar ved brudd på handlepliktene?

Styret kan som kjent bli holdt erstatningsansvarlige for handlinger eller unnlatelser de gjør i sitt verv som styremedlemmer. Ved vurderingen av et eventuelt styreansvar grunnet lav egenkapital, eller konkurs, vil vurderingen være om styret har opptrådt uaktsomt ved å drive selskapet videre uten å sørge for tilstrekkelig finansering.

Det vil imidlertid være vanskelig å komme til en slik konklusjon, dersom styret opptrer aktivt gjennom å holde seg løpende orientert om selskapets økonomiske stilling, og tar nødvendige grep i tide. Det er derfor viktig at styret påser at selskapet har gode kontroll- og rapporteringsrutiner, slik at styret har mulighet til å innhente nødvendig informasjon løpende. Videre er det viktig at alle vedtak og de vurderinger som gjøres i den forbindelse blir godt dokumentert.