13. mars 2023

Slik kan din virksomhet oppfylle åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger mange virksomheter i Norge plikter – hva må gjøres, og hva sier den nye forskriften?

Sjekk først om virksomheten må oppfylle kravene i åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger omfattede virksomheter en rekke plikter knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Slike krav må følges – både i egen virksomhet og med sjekk av virksomhetens leverandører og andre forretningsforbindelser.

Allerede fra 1. juli 2022 måtte virksomheter i Norge ta en sjekk av om de var omfattet av den nye åpenhetsloven. Nesten 9000 virksomheter var omfattet av loven. I tillegg er det også mulig å forplikte seg ved avtale til å overholde denne loven.

Hvis virksomheten omfattes, inntrer flere plikter

Hvis virksomheten er omfattet av åpenhetsloven, må virksomheten svare på informasjonskrav og publisere informasjon om dette på egen hjemmeside.

For å få til dette anbefales det at virksomheten utarbeider egne rutiner og retningslinjer som passer for virksomheten.

Virksomheten må også skaffe seg oversikt over hvilke leverandører og forretningsforbindelser de har. Disse leverandørene og forretningsforbindelser skal inngå i aktsomhetsvurderingene virksomheter plikter å gjennomføre.

To tips om virksomheten omfattes

Virksomheten bør gjennomføre aktsomhetsvurdering innen mars måned dersom virksomheten ikke har gjort dette tidligere. Vurderingen bør resultere i en tiltaksplan hvor det angis konkrete tiltak som skal reparere negative forhold.

I juni bør virksomheten undersøke hvordan det har gått med tiltaksplanen. Positive resultater fra tiltakene bør inntas i rapporten virksomheten skal publisere innen 30. juni 2023.

Ny forskrift i februar 2023 som skjerper nivået for overtredelsesgebyr

Den nye forskriften trådte i kraft for et par uker siden og gir bl.a. regler om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter åpenhetsloven.

Ved gjentatte brudd på åpenhetsloven kan virksomheten ilegges overtredelsesgebyrer på samme nivå som etter markedsføringsloven. Nivået for overtredelsesgebyrer har hittil i praksis fra markedsføringsloven vært mellom 50 000 og 1,2 millioner kroner.

Med hjemmel i ny forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer kan overtredelsesgebyrer etter åpenhetsloven være inntil fire prosent av virksomhetens årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner – der det høyeste beløpet benyttes.

Det skjerpede bøtenivået i forskriften er et tydelig signal om at virksomheter bør ta åpenhetsloven på alvor. Bøtenivået er så høyt at det må antas å føre til at stadig flere vil stille krav til overholdelse av denne loven i avtaler og ved offentlige anskaffelser.