SKATT OG KRYPTOVALUTA

Eide du kryptovaluta ved årsskiftet? Har du kjøpt, solgt eller brukt kryptovaluta i løpet av 2018? I denne artikkelserien får du vite hvordan du fører opp dette i skattemeldingen og litt til.

Skatt & Avgift

Denne artikkelen ble først publisert 24. april 2018, og er oppdatert 4. april 2019. Vår artikkelserie om krypto og skatt omfatter også: Skatt på trading og bruk og Formuesskatt.

 

I denne artikkelen får du en oppskrift på hvordan du faktisk gjør endringene i skattemeldingen. Du får også vite hva som kan skje om du ikke oppgir inntekt og formue til Skatteetaten, hva du skal gjøre for å rette opp tidligere feil og om fradragsretten for utgifter til hjelp med skattemeldingen og andre skattespørsmål.


Fem spørsmål alle kryptoeiere, tradere og minere bør stille seg vedr. skattemeldingen:

 

1. Rekker jeg å ferdigstille skattemeldingen innen 30.04.2019?

Hvis svaret er nei, søk Skatteetaten om utsettelse. Du kan søke om maksimalt 1 måneds utsettelse og dette må du gjøre innen 30. april.

 

2. Hvor mye Bitcoins, Etherum, Litecoins, Ripple, tokens etc. eide jeg 01.01.2019?

All kryptovaluta o.l. du eide ved årsskiftet skal føres i skattemeldingen som formue. Eventuell gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, f.eks. hvis du har lånt penger privat, skal også føres i skattemeldingen og kommer til fradrag i formuen. Se også vår side om kryptovaluta og formuesskatt..

 

3. Har jeg solgt, vekslet, mistet eller brukt kryptovaluta i 2018?

Hvis svaret er ja, må du beregne gevinster og tap for 2018. Har du totalt sett en gevinst fra kryptotrading i 2018 har du plikt til å opplyse om dette i skattemeldingen. Har du totalt sett gått med tap i 2018 bør du opplyse om dette i skattemeldingen, og kreve fradrag for tapet. Se også vår side om skatt på trading og bruk av kryptovaluta.

 

Det finnes flere tjenester som kan hjelpe deg å beregne gevinster, tap, inntekter og fradrag til skattemeldingen. Kryptosekken er en norsk Web-tjeneste som blant annet gir mulighet til å hente ut informasjon direkte fra børser du har handlet kryptovaluta på.

 

4. Har jeg mottatt kryptovaluta fra mining eller andre aktiviteter i løpet av 2018?

Hvis svaret er ja, skal samlede inntekter fra mining o.l., og utgifter du har hatt i forbindelse med dette, føres i skattemeldingen. Det er kryptovalutaen du mottok på grunn av miningen eller annen aktivitet som er skattepliktig inntekt.

 

5. Utgjør tradingen og/eller miningen min i 2018 næringsvirksomhet?

Hvis du mistenker at svaret på dette er ja, er det flere ting å tenke på. Næringsvirksomhet medfører flere plikter, både når det gjelder skatt og andre forhold. Skatteprosenten kan også være høyere for næringsinntekter enn for kapitalinntekt og du bør vurdere om du bør sette av penger til å betale en eventuell ekstra skatt.

Grensen mellom kapitalinntekt og næringsvirksomhet beror hovedsakelig på omfanget og varigheten av aktiviteten forbundet med inntekten. I tillegg må aktiviteten være egnet til å gi overskudd og drives for den skattepliktiges regning og risiko. Vurdering av om en aktivitet er næringsvirksomhet er en juridisk og skjønnsmessig vurdering. Det finnes omfattende praksis rundt begrepet «næringsvirksomhet» generelt, men foreløpig er det ingen offentlig kjent praksis om når Skatteetaten mener kryptotrading og/eller mining er næringsvirksomhet.

 

Hvordan gir jeg opplysninger om inntekt og formue i skattemeldingen?

Mange av oss er vant til at alle relevante opplysninger er forhåndsutfylt i skattemeldingen av arbeidsgiver, banker osv. Kanskje er kryptovaluta årsaken til at du for første gang må gå inn og faktisk gjøre endringer i skattemeldingen.

 

Den tekniske løsningen for å endre eller legge til informasjon i skattemeldingen i altinn.no er ikke alltid like logisk, og her får du oppskriften for å fylle inn kryptovaluta i skattemeldingen.

 

«Post» er forresten bare et uttrykk som skattemyndighetene bruker for å skille de forskjellige typene av inntekt, fradrag, formue osv. fra hverandre.

 

Driver du næringsvirksomhet med trading og/eller mining av kryptovaluta skal du ikke bruke oppskriften nedenfor, men levere næringsoppgave eller Næringsrapport, som er en forenklet versjon av næringsoppgaven.

 

Oppskriften nedenfor forutsetter at du har logget deg inn i altinn.no, valgt Skattemeldingen for 2018 og trykket på «Endre og levere skattemeldingen».

Skjema RF 1159

Skatteetaten har nå bestemt at kryptovaluta skal rapporteres inn i skjema RF 1159, som er et vedlegg til skattemeldingen.

 

Det er flere måte å få opp skjemaet i altinn.no. En mulighet er :

 • bruk feltet Gå direkte til post (som er et felt oppe til venstre)
 • skriv inn «3.1.13» i feltet og trykk «utfør«.
 • Nederst i vinduet, hvor det står «Legg til i listen ovenfor: 3.1.13 Gevinst andre finansprodukter (RF 1159)»: Trykk «Legg til«.

Nå er du inne i skjema RF 1159.  Skatteetatens veiledning til skjema finner du på skatteetaten.no.

Fylle ut skjemaet

Når du fyller ut skjemaet skal hver type kryptovaluta ha sin egen rad.

For hver type kryptovaluta du har eid i 2018 må du fylle ut:

 • navn på kryptovalutaen (i kolonnen «Navn på selskap / verdipapir / finansielt instrument»
 • velge Bitcoin og andre virtuelle valutaer (i kolonnen Type verdipapair/finansielt produkt)
 • formue i norske kroner (hvor mye kryptovalutaen du eide ved årsskiftet var verdt i norske kroner)
 • gevinst eller tap i norske kroner i løpet av 2018

 

Du får tilgang til høyresiden av skjema ved å bruke piltasten nederst på siden eller ved å bruke tabulator-tasten.

 

Det er ikke mulig å skrive inn desimaler, du må derfor avrunde kronebeløpet (etter at du har omregnet verdien fra kryptovaluta eller «vanlig» valuta).

 

Andre typer inntekter i kryptovaluta enn gevinster, f.eks. fra mining (post 3.1.12)

 • Bruk feltet Gå direkte til post (som er et felt oppe til venstre) og skriv inn «3.1.12» i feltet
 • Trykk «utfør» og velg «3.1.12 Annen inntekt»
 • Nederst i vinduet, hvor det står «Legg til i listen ovenfor:  3.1.12 Annen inntekt»: Trykk «Legg til»
 • Spesifiser: F.eks. «Inntekt fra mining av kryptovaluta» – Beløp: Skriv inn samlet inntekt 2018 i kroner
 • Trykk «OK» og  «Lagre/tilbake til oversikten«

Andre typer fradrag i kryptovaluta enn tap, f.eks. fra mining (post 3.3.7)

 • Bruk feltet Gå direkte til post (som er et felt oppe til venstre) og skriv inn «3.3.7» i feltet
 • Trykk «utfør» og velg «3.3.7 Andre fradrag»
 • Nederst i vinduet, hvor det står «Legg til i listen ovenfor:  3.3.7 Andre fradag»: Trykk «Legg til»
 • Spesifiser: F.eks. «Fradrag ifm. mining av kryptovaluta» – Beløp: Skriv inn samlet fradrag 2018 i kroner
 • Trykk «OK» og  «Lagre/tilbake til oversikten«

Gjeld i kryptovaluta (post 4.8.1)

 • Bruk feltet Gå direkte til post (som er et felt oppe til venstre) og skriv inn «4.8.1» i feltet
 • Trykk «utfør» og velg «3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld»
 • Nederst i vinduet, hvor det står «Legg til i listen ovenfor:  3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld»: Trykk «Legg til»
 • Spesifiser: F.eks. «Gjeld i kryptovaluta» – Beløp: Skriv inn samlet gjeld ved årsskiftet 2018/2019 i kroner
 • Trykk «OK» og  «Lagre/tilbake til oversikten«

 

Hva skal jeg legge med av dokumentasjon?

Skatteetaten har opplyst at du ikke trenger sende inn dokumentasjon, men at du må kunne legge fram dokumentasjonen hvis de spør. Eksempler på dokumentasjon du må ta vare på for å kunne dokumentere det du har opplyst i skattemeldingen er:

 

 • Transaksjonslogg/ dokumentasjon over realisert kryptovaluta fra formidlere/vekslere med adresser.
 • Dokumentasjon som viser dato for når de solgte kryptovaluta er anskaffet, minet eller kjøpt inkludert adresser for disse og inngangsverdien.
 • Logg fra mining – oversikt over antall minede kryptovaluta og tidspunktet for innvinning av disse (payout address)

Hvis du er usikker på om du gir riktige opplysninger i skattemeldingen anbefaler vi at du legger ved et vedlegg hvor du forklarer hvordan du har beregnet inntekter og formue, f.eks. hvilke prinsipper, kurser og regneprogram du har brukt.

 

Skatteetaten kan ikke ilegge deg tilleggsskatt så lenge du gir riktige og fullstendige opplysninger. Se mer nedenfor om hva tilleggsskatt er. Er du usikker på om du har gjort noe riktig eller ikke i skattemeldingen, bør du gi opplysninger som gir skattemyndighetene mulighet til selv å vurdere spørsmålet eller til å stille deg flere spørsmål.

 

Hva kan skje hvis jeg ikke fører opp formue og inntekter i kryptovaluta i skattemeldingen?

Hvis du unnlater å gi informasjon eller gir feil informasjon til Skatteetaten om inntekter og formue, risikerer du at Skatteetaten oppretter en kontrollsak på deg, fastsetter skattepliktig inntekt og formue ut fra hva Skatteetaten mener er riktig og ilegger deg tilleggsskatt. De groveste tilfellene av skatteunndragelse kan også politianmeldes.

 

Kontrollsak

Hvis Skatteetaten ønsker å undersøke om du har hatt skattepliktige inntekter og/eller formue du ikke har oppgitt i skattemeldingen og betalt skatt av, kan Skatteetaten opprette en kontrollsak på deg. Hvem som kontrolleres kan velges ut maskinelt, etter bestemte risikokriterier eller etter tips.

En kontrollsak innebærer vanligvis at Skatteetaten foretar undersøkelser og innhenter informasjon om deg fra tredjeparter, f.eks. andre personer, banker etc. Skatteetaten kan som utgangspunkt pålegge alle å gi informasjon om deg, hvis denne informasjonen kan ha betydning for din skatteplikt. Det er likevel noen begrensninger mht. hvem Skatteetaten kan be om opplysninger fra og hvilken informasjon de kan uthente. I en kontrollsak vil Skatteetaten også kontakte deg og be deg gi informasjon og ev. dokumentasjon om formue og inntekt.

 

Endring av skatt

Etter at Skatteetaten har gjennomgått informasjonen som er samlet inn vil Skatteetaten fatte en beslutning om hvorvidt du har hatt inntekter og formue som skulle vært beskattes og hvor mye dette i så fall er. Skatteetaten kan dermed endre dine tidligere skattefastsettelser. I tillegg vil Skatteetaten bestemme hvordan inntekten skal beskattes, f.eks. om den skal beskattes som kapitalinntekt eller næringsinntekt.

 

Tilleggsskatt

I tillegg til at du må betale skatt av inntekt og formue, kan du også bli ilagt tilleggsskatt hvis Skatteetaten mener du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i skattemeldingen. Tilleggsskatten kan enten fastsettes til 20 % (ordinær tilleggsskatt), 40 % eller 60 % (skjerpet tilleggsskatt) av den skatten som skulle ha vært betalt.

 

Klage

Om du mener beslutningen fra Skatteetaten er feil, kan både fastleggelse av skattegrunnlag, beskatningsmåte og tilleggsskatt påklages til Skatteklagenemnda og/eller bringes inn for domstolene.

 

Hva om dataprogrammet eller annet jeg bruker til å regne ut inntekter og formue regner feil slik at skattemeldingen min blir feil?

I forholdet mellom deg og skattemyndighetene er det du selv som har ansvaret for at opplysningene du gir i skattemeldingen er riktige. Det innebærer at du som hovedregel har ansvaret for feil, uansett om du har fått hjelp til skattemeldingen av andre personer, et dataprogram eller annet. Av denne grunn vil vi anbefale at du tar stikkprøver og kontroll av automatiske beregninger av f.eks. gevinster og tap ved trading av kryptovaluta.

 

Hvis skattemeldingen blir feil på grunn av åpenbare regne- eller skrivefeil kan ikke Skatteetaten ilegge deg tilleggsskatt. For at en regne- eller skrivefeil skal være åpenbar, må den være så lett å se at en saksbehandler hos skattemyndighetene ikke kan unngå å oppdage den når han eller hun behandler meldingen med alminnelig nøyaktighet. Det er avgjørende at det lett kan konstateres at noe er feil, og det skal derfor mye til for at skattemyndighetene vil anse en regne- eller skrivefeil som åpenbar.

 

Skatteetaten kan heller ikke ilegge deg tilleggsskatt  når det foreligger «unnskyldelige forhold» hos deg. At du ikke setter deg inn i relevant regelverk er som utgangspunkt ikke unnskyldelige forhold. Regnskapsfeil av teknisk art som ikke kvalifiserer som «åpenbare regne og skrivefeil», men som likevel kan inntreffe ubevisst uten at skattepliktig eller dennes medhjelper kan lastes for det, kan etter omstendighetene bli ansett som et unnskyldelig forhold.  Jo mer profesjonell og ressurspliktig du er,  jo høyere krav vil skattemyndighetene stille til deg. Derfor er det lurt å ha så grundige og betryggende kvalitetssikringsrutiner du kan rundt hvordan du kommer fram til opplysningene du gir i skattemeldingen.

 

 

Hvor langt tilbake kan Skatteetaten endre skatten min?

Skatteetaten kan som hovedregel kontrollere og eventuelt endre skatten din fem år tilbake i tid. Den samme gjelder for ileggelse av tilleggsskatt. For 2018 kan altså Skatteetaten fram til 31.12.2023 sette i gang kontroll, endre skatten din og eventuelt ilegge tilleggsskatt. Fristen er 10 år dersom du ilegges skjerpet tilleggsskatt (40 eller 60 %) eller anmeldes for såkalt grovt skattesvik.

 

For noen tidligere år kan det gjelde overgangsregler som avviker fra dette. Fristene regulerer av skatteforvaltningsloven som erstattet ligningsloven fra 1.1.2017.

 

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tidligere år har gjort feil eller ikke rapportert inntekt og formue i kryptovaluta?

Hvis du har hatt inntekter og/eller formue i kryptovaluta som du ikke har oppgitt i skattemeldingen for 2017 eller tidligere år, kan du innenfor en tiårsfrist be Skatteetaten om å få endret dette. Hvis du selv sier ifra til Skatteetaten om inntekt og formue som skulle vært beskattet, skal du ikke betale tilleggsskatt, såfremt visse vilkår er oppfylt. Selve skatten på tidligere inntekt og formue må du likevel betale. Du slipper ikke unna tilleggsskatten hvis årsaken til at du sier ifra er at Skatteetaten har satt i gang eller vil sette i gang kontrolltiltak eller at Skatteetaten har fått opplysninger om deg fra andre.

 

For 2016 og 2017 kan du enkelt gå inn på altinn.no og levere en endringsmelding hvis du senere oppdager at du har gitt feil eller manglende opplysninger. Framover vil du selv kunne gjøre endringer i skattefastsettelsen din 3 år tilbake i tid. Fristen beregnes fra leveringsfristen for skattemeldingen. Du kan altså selv endre skattemeldingen for 2018 fram til våren 2022. Muligheten til å endre skatten på denne måten gjelder ikke hvis det er skattemyndighetene som har fastsatt skatten din eller det er varslet om en kontroll av skatten din.

 

Hvor lenge skal jeg oppbevare dokumentasjon vedrørende kryptovaluta?

Siden Skatteetaten kan endre skattefastsettelsen din 10 år tilbake i tid etter gjeldende regler, anbefaler vi at du tar vare på all dokumentasjon som gjelder kryptovaluta i 10 år. Da har du dokumentasjon som viser at du har rapportert riktig inntekt og formue de enkelte år hvis Skatteetaten setter i gang kontroll av skatten din.

 

Kan jeg få fradrag på skattemeldingen for utgifter til advokat, regnskapsfører etc. som hjelper meg med skatten på kryptovaluta?

 

Kostnader til juridisk bistand kan du få fradrag for hvis kostnadene er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Dette gjelder uansett om du er næringsdrivende eller ikke.

 

Skatteetaten har uttalt at du har krav på fradrag for juridisk bistand til:

 • utarbeidelse av skattedokumenter som f.eks. skattemelding og bistand til avklaring av spørsmål under den ordinære skattefastsettingen (når kostnadene har sammenheng med en skattepliktig inntekt eller inntektserverv)
 • bistand til sak når skatteetaten ønsker å endre skatten din
 • bistand til å fremlegge opplysninger mv. i forbindelse med kontrollsak

 

Skatteetaten har uttalt at du ikke har krav på fradrag for kostnader til:

 • ren skatteplanlegging
 • bistand til klage/rettssak vedrørende inntekts- og/eller formuesskatt
 • bistand i saker hvor du ber om endring av fastsatt skatt for tidligere år

 

I samme utstrekning som du har rett på fradrag for utgifter til advokat, regnskapsfører mm. har du rett på fradrag for utgifter til beregningsprogram eller lignende.

 

Fradraget føres på skattemeldingen for 2019, som du leverer våren 2020. Er du usikker på om du har rett til fradraget, bør du gi tilstrekkelig opplysninger i et vedlegg til skattemeldingen slik at skatteetaten har tilstrekkelig informasjon til å vurdere dette eller stille deg oppfølgingsspørsmål.

 

Flere artikler om kryptovaluta og skatt:

 

Skatt på trading og bruk og Formuesskatt

 

Vil du lese enda mer om kryptovaluta og skatt? Se vår artikkel i Revisjon og regnskap «Kryptovaluta – skatteplikt og fradragsrett»:

Del 1:  Rettskildebildet og hvordan forskjellige kryptovalutainntekter skal klassifiseres og behandles skatterettslig.

Del 2: Kostnader ved kryptoinntekter, beregning av personinntekt ved virksomhet og utfordringer for kryptovalutaeiere.

 

Spørsmål, ris og ros til artiklene kan du gjerne sende til hrh@binghodneland.no.