11. mai 2023

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Regjeringen la i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det reviderte forslaget byr ikke på noen overraskelser. Nedenfor er en oppsummering av de mest sentrale endringsforslagene.

Merverdiavgift

Avvikling av 350-kronersunntaket

Departementet legger opp til at det midlertidige unntaket for varer med verdi under 350 kroner avvikles fra og med 1. januar 2024.

I 2020 ble 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel avviklet. For varer med verdi under kroner 3000 er plikten til å beregne og betale merverdiavgift lagt på den utenlandske tilbyderen (selgeren) av varen gjennom VOEC-ordningen. Fordi Stortinget den gang ba om en overgangsordning, ble det innført et midlertidig unntak fra deklareringsplikten for varesendinger med verdi under 350 kroner. Det midlertidige unntaket gjelder ikke for næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og særavgiftsbelagte varer. For slike varer ble 350 kronersgrensen opphevet i 2020.

Fra og med 1. januar 2024, må alle varer under 350 kroner der tilbyder ikke har beregnet og betalt merverdiavgift, eller der tilbyderens VOEC-nummer ikke er levert tollmyndighetene ved innførselen, deklareres på vanlig måte.

MVA på omtvistede krav i bygge- og anleggsbransjen

Fra 1. januar 2023 ble det innført en ny regel som skulle imøtekomme entreprenørenes likviditetsproblemer ved omtvistede krav.
Ifølge den nye regelen skal innbetaling av merverdiavgift for omtvistede krav ved tilvirkningskontrakter, utsettes til tvisten er avklart eller kravet er betalt. Dette betyr at merverdiavgiften først skal tas med i mva-meldingen i den terminen betalingen skjer, eller kravet er avklart.

Den nye bestemmelsen er inntatt i merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3.

Det er positivt at Stortinget gjør nok et forsøk på å løse entreprenørenes mva-utfordringer. Tanken med utsatt innberetning er god, og lengden på utsettelsen (til kravet er avklart eller betalt) er i prinsippet tilstrekkelig for å avhjelpe mva-problemet. Videre gjelder den nye regelen både kjøper og selger, slik at selgers rett til avgiftsfradrag eller kompensasjon utsettes like lenge, i tråd med symmetriprinsippet. Dessverre bærer regelen preg av hastverksarbeid.
De sentrale vilkårene er høyst uklare og vanskelige å praktisere. Det må forventes at mange vil trå feil og utsette seg for risiko for skjønnsfastsettelse, forsinkelsesrenter og tilleggsskatt – stikk i strid med formålet om å avhjelpe entreprenørenes likviditetsproblemer.

Her er link til vår fulle artikkel om temaet i Revisjon og Regnskap 3/2023.

Skatt

Regjeringen foreslår å øke satsen noe for skattefri dekning av kost for langtransport-sjåfører og pendlere som bor på brakke. Det foreslås også å gi pensjonister noe skattelettelse.
Regjeringen har ikke foreslått endringer i emigrasjonsskatten eller formuesskatten. Den varslede innskjerpingen av beskatningen ved privat bruk av eiendeler i selskap (omtalt som «monsterskatten») er ikke omtalt i revidert. Det er angitt at Stortinget skal få et fremlegg om Skatteutvalgets utredning i forbindelse med revidert budsjett våren 2024.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med vårt team.