Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Advokat Martin Lie Hauge har publisert en artikkel i tidsskriftet Kart og Plan.

Fast Eiendom & Entreprise

Advokat Martin Lie Hauge har skrevet en kommentar i tidsskriftet Kart og Plan. Temaet for artikkelen er hvor langt kommunen kan gå i å stille såkalte «rekkefølgekrav» i reguleringsplaner, og i hvilken utstrekning private utbyggere kan forplikte seg til å opparbeide eller finansiere etablering gjennom inngåelse av utbyggingsavtaler.

 

I dag har de fleste kommuner praksis for å kreve at private utbyggere påtar seg å finansiere eller bygger ut infrastruktur som tradisjonelt har vært kommunens oppgave å etablere (veier, sykkelstier, gangstier, o.l.). Artikkelen tar for seg to relativt ferske dommer fra Oslo tingrett, der staten og Oslo kommune ble dømt for å ha praktisert plan- og bygningsloven på ulovlig måte. Dommene er anket og reiser prinsipielle spørsmål som har potensial for å nå frem til behandling i Høyesterett.

 

Artikkelen er relevant både for kommuner og statlige organer som jobber med plan- og bygningsrettslige problemstillinger, og for alle private aktører (privatpersoner, utbyggere, eiendomsutviklere, etc.) som er avhengig av byggetillatelse for å få gjennomført sine byggeprosjekter.

 

Lenke til artikkelen (krever innlogging): https://www.idunn.no/kartogplan/2019/04/noedvendighetskriteriene_i_plan-_og_bygningsloven_12-7_og

Martin har også tidligere skrevet en artikkel om temaet i Tidsskrift for Eiendomsrett (krever innlogging): https://www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett/2018/01/rammer_for_utbyggingsavtalers_innhold