17. mars 2020

Oppdatering av statens tiltak

Vi viser til vårt forrige nyhetsbrev av 13. mars 2020.

Etter regjeringens forslag til tiltak ble dette diskutert blant alle partiene på Stortinget, som kom frem til et forlik om felles forslag til tiltak. Disse ble vedtatt i Stortinget i går. Tiltakene som ble vedtatt iverksettes umiddelbart, men det tas forbehold for statlige utbetalinger om selve utbetalingstidspunktet, avhengig av når NAV får på plass en teknisk løsning.

Nedenfor følger en kort oppsummering av de viktigste vedtatte endringene.

ARBEIDSRETT

Permittering:
Regjeringen foreslo at arbeidsgiverperioden for lønnsplikt ved permitteringer skulle reduseres fra 15 til 2 dager. Dette opprettholdes, men staten vil deretter betale full lønn (begrenset opp til 6G) til permitterte ansatte i 18 dager etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Ansatte som permitteres med inntekt under ca 600.000 per år vil således få full inntekt de første 20 dagene av permitteringen.

Permitteringer vil skje med varsel på to dager, deretter 2 dager arbeidsgiverperiode med ordinærlønn, og deretter 18 dager med lønn fra staten. Etter utløpet av disse periodene vil det bli utbetalt dagpenger for resten av permitteringsperioden.

Det ble vedtatt en økning av dagpengene til 80% for de med lavest inntekt (under 3G = ca 300.000), mens det tidligere nivået på 62,4% opprettholdes for inntekter over dette.

Stortinget har gitt Finansdepartementet fullmakt til å gi nærmere bestemmelser om hvordan endringene i arbeidsgiverperioden skal kunne gjøres gjeldende for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen.

 

Sykmelding:
Stortinget har vedtatt å begrense arbeidsgiverperioden for sykelønn til 3 dager. Deretter overtar staten.

Omsorgspenger:
Stortinget har vedtatt en dobling av ordningen med omsorgspenger og en reduksjon av arbeidsgiverperioden, også her til 3 dager.

 

Selvstendige næringsdrivende og frilansere:
Selvstendige næringsdrivende og frilansere vil få kompensasjon fra staten for inntektsbortfall etter 17 dager, men ca 80% av gjennomsnitt av siste tre års inntekt, begrenset opp til 6G = ca 600.000. Disse vil også få sykepenger etter 3 dager med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Når det gjelder omsorgspenger vil disse få utbetaling fra staten etter 4 dager og etter samme dekningsgrad som for sykepenger.

 

MERVERDIAVGIFT OG SKATT
Stortinget vedtok å utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.

Det er pt. ikke gitt noen informasjon om utsettelsens lengde.

Tiltaket bedrer likviditeten, men det er pt. ikke gitt betalingshenstand, kun en betalingsutsettelse.

Også forskuddsskatt for selskaper har fått utsatt innbetalingen som har forfall 15. april.

Stortinget vedtok å redusere lav momssats fra 12 % til 8 %.

Dette er en særskilt håndsrekning til aktører innen persontransport, salg av næringsmidler, visse deler av kultur- og idrettssektoren samt hotellnæringen.

Denne endringen skal ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020, dvs fra og med 1. termin 2020.

 

ANNET
Stortinget vedtok også å be regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for de som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

Stortinget ber regjeringen om å ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart, kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter og sist, men ikke minst, etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer. Dette gir regjeringen vide fullmakter til å støtte næringslivet i denne krisen.

 

Foto: Bing Hodneland advokatselskap v/Mateo Radic