Ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.18

Bing Hodneland sitter på ekspertisen ved behov for nærmere bistand når tilpasninger til det nye regelverket påkreves. Eiendomsforvaltere må være særlig oppmerksom på følgende endringer:

1. Parkering som er avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne

Innen 1. januar 2019 må sameier som er pålagt å opparbeide tilrettelagte parkeringsplasser innta i vedtekter en bytteordning eller på annen måte som sørger for at plassene ikke bindes opp til personer som ikke har nedsatt funksjonsevne.

Bytteretten gjelder for den seksjonseier med nedsatt funksjonsevne som allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet og som kan fremvise legeerklæring og utstedt parkeringstillatelse til slik tilrettelagt plass.

2. Regnskaps – og revisjonsplikten er endret

Alle sameier med 21 eller flere seksjoner skal sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsregnskap og årsberetning i medhold av regnskapsloven. De samme omfattes av plikten til å ha statsautorisert eller registrert revisor. De kompliserte reglene for mellomstore sameier er dermed opphevet. Sameier med 20 eller færre kan etter 1. januar velge bort den omfattende regnskaps- og revisjonsplikten som følger av regnskapsloven og revisjonsloven.

3. Ny inhabilitetsregel for årsmøtet

En seksjonseier er ikke inhabil selv om han/hun har en rolle som avtalepart i en sak som det skal stemmes over på årsmøtet. En sameier kan altså delta i avstemming over en avtale skal inngås med denne seksjonseier eventuelt med andre tilbydere.

4. Litt nytt om årsmøtet

Sameiermøtet er skiftet ut med årsmøtet. Fristen for å avholde årsmøtet er nå den samme for borettslag og sameier – årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni (dagens frist er innen utgangen av april).

5. Beløpet på legalpanteretten er hevet

Panteretten for seksjonseieres forpliktelser er hevet fra én til to ganger folketrygdens grunnbeløp.

6. Midlertidig enerett til å bruke bestemte deler av fellesareal

Dagens lov gir adgang til å etablere midlertidige eneretter for seksjonseiere i fellesareal gjennom vedtektene. Den nye loven fastsetter en makstid på 30 år for slike midlertidige eneretter. Dersom retten ønskes videreført som en evigvarende enerett må dette skje gjennom reseksjonering til tilleggsdel. Alternativt vil arealet tilfalle felleskapet etter 30 år. Reglene gjelder også for etablerte midlertidige eneretter.

7. Ny regel om rett til å etablere ladepunkt for elbil

En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til egen parkeringsplass, eventuelt andre steder etter styrets anvisning. Styret kan bare nekte dersom det foreligger en saklig grunn. En slik grunn kan være at anlegget ikke har tilstrekkelig kapasitet.

Kontaktpersoner:

Knut HodnelandMarianne Frisvold FurusethHenrik Wergeland Waale

Kategori
nyheter
Krediteringer

Illustrasjon: https://pixabay.com/en/architecture-building-infrastructure-2561129/