NYE REGLER OM TILLEGGSAVGIFT

 

Selskapsrett & Transaksjoner

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 03.04.2017

Gi riktige og fullstendige opplysninger

Ved ikrafttredelsen av skatteforvaltningsloven 1. januar 2017 fikk vi en rekke nye regler – blant annet nye regler om tilleggsavgift. De nye reglene gjelder for skattemeldinger som innleveres i 2017 – og den første skal som kjent innleveres senest 10. april 2017. Dette er samtidig din mulighet til å unngå tilleggsavgift. For øvrig heter det ikke lenger tilleggsavgift. Nå heter det tilleggsskatt uansett om det gjelder merverdiavgift, skatt eller særavgifter etc.

Den viktigste endringen er at reglene om tilleggsavgift nå blir de samme som vi kjenner fra skatteretten. Tilleggsavgift kan nå ilegges ved opplysningssvikt ved den terminvise skattemeldingen dersom opplysningssvikten kan medføre avgiftsmessige fordeler.

Det blir derfor avgjørende for tilleggsavgiften om det er gitt «uriktige eller fullstendige opplysninger» ved innleveringen av skattemeldingen.

Andre opplysninger av betydning

I skattemeldingen vil den næringsdrivende gi ordinære opplysninger hentet fra sitt avgiftsregnskap (inngående avgift, utgående avgift etc).

Det spesielle nå er altså at den næringsdrivende i tillegg må gi «andre opplysninger som har betydning for fastsettingen av merverdiavgift». Som unnlatt levering av pliktig opplysning regnes levering etter at skattemyndighetene har truffet vedtak om skattegrunnlaget og beregnet skatt. Den næringsdrivende er pliktig til å legge ved opplysninger hver gang man innleverer skattemelding – altså 6 ganger i året (dersom man har 2-månedelige momsterminer).

For å ilegge tilleggsavgift er det dessuten et vilkår at opplysningssvikten «kan føre til skattemessig fordel». Typiske fordeler vil kunne være uriktig momsfradrag, unnlatt beregnet uttaksmerverdiavgift, rentefordel ved feil periodisering eller for lavt beregningsgrunnlag for utgående avgift.

Unntak fra tilleggsavgift

Tilleggsavgift skal ikke ilegges ved unnskyldelige forhold. Etter lovendringen skal det heller ikke ilegges tilleggsavgift dersom:

  • de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil
  • selger unnlater å beregne merverdiavgift av ordinær bokført omsetning, og det godtgjøres at kjøper har full fradragsrett, eller kjøper ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgiften etter merverdiavgiftskompensasjonsloven
  • den skattepliktige frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan fastsettes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses framkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre. Tidligere ilagt tilleggsskatt faller ikke bort.
  • tilleggsskatten for det enkelte forholdet vil bli under 1 000 kroner
  • den skattepliktige er død

Bruk vedlegg eller merknadsfeltet

Vår klare anbefaling er derfor: Bruk vedlegg eller merknadsfeltet – pass på å gi riktige og fullstendige opplysninger ved innlevering av hver eneste skattemelding! Dette innebærer merarbeid, men vil hindre ileggelse av tilleggsavgift.

 

Artikkelen er også publisert på Hegnar.no.

Forfatter

Frode Heggdal Larsen

  • partner | advokat