NYE REGLER – MINDRE GRUMS

 

Arbeidsrett

Useriøse aktører 
Renholdsbransjen har lenge slitt med useriøse aktører og har kjempet for en strengere regulering av bransjen i mange år. Som ledd i arbeidet med å rydde opp, har Arbeidsdepartementet i samarbeid med renholdsbransjen utformet en forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Forskriften har nå trådt i kraft med virkning fra og med 1. september 2012. Forskriften gjelder både for byråer som utelukkende tilbyr renholdstjenester, virksomheter som delvis tilbyr renholdstjenester samt virksomheter som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

Arbeidstilsynet må nå godkjenne virksomheten
Formålet med de nye reglene er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter. For å sikre dette må alle renholdsbyråer søke godkjenning hos Arbeidstilsynet.

For å bli godkjent må renholdsbyråene oppfylle en rekke vilkår og kriterier tilknyttet organisering og drift. Dette omfatter blant annet dokumentasjon på at virksomheten er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, at arbeidsmiljølovens krav til verneombud og arbeidsmiljøutvalg overholdes, at bedriften har skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven mv.

Videre må virksomheten sørge for at pålagte registreringsplikter i henhold til offentlige registre er oppfylt. Herunder registrering i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merverdiavgiftsregisteret, folkeregisteret og arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret mv.

Renholdsbyråene som godkjennes vil bli registrert i et sentralt register hos Arbeidstilsynet.

Lettere å velge riktig

Alle godkjente renholdsbyråer og virksomheter pålegges å gi sine ansatte ID-kort som viser identitet til både den ansatte og virksomheten. Både ID-kortet og det sentrale registeret skal gjøre det lettere for innkjøpere av renholdstjenester å velge riktig.

I tillegg til at det skal bli lettere å finne frem til de seriøse og godkjente aktørene, blir det forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

Sanksjoner ved regelbrudd

Forskriften inneholder regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene. Det er Arbeidstilsynet som skal føre tilsyn med regelverket, og Arbeidstilsynet har myndighet til å sanksjonere både renholdsvirksomheten og innkjøperen ved brudd på forskriften.

Sanksjoner mot renholdsvirksomheten kan for eksempel være tilbakekalling av godkjenning og sletting fra registeret over godkjente virksomheter. Regelbrudd kan også sanksjoneres med straffeansvar i medhold av arbeidsmiljøloven.

Sanksjonsreglene trår først i kraft den 1. desember 2012, og vil ikke gjelde for forbrukere som kjøper renholdstjenester til privat bruk.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Alf K. Knudsen og advokatfullmektig Tone-Lise Pettersen i Bing Hodneland advokatselskap DA (artikkelen er også publisert på Hegnar Online).

Forfatter

Alf Kåre Knudsen

  • partner | advokat