15. april 2020

MVA og husleie – viktige korona-avklaringer

Finansdepartementet kom i påsken med avklaringer vedrørende merverdiavgift, korona og husleie. I vårt tidligere nyhetsbrev etterlyste vi endringer. Finansdepartementet har nå langt på vei foretatt slike endringer.

Betalingsutsettelse
Utgangspunktet er at utleier må innbetale mva-beløpet selv om han har gitt leietaker betalingsutsettelse. De økonomiske følgene av virusutbruddet medfører vesentlige likviditetsproblemer for mange. Finansdepartementet har derfor tidligere gitt utsatt betalingsfrist til 10. juni 2020 for merverdiavgiftsperioden januar og februar 2020.

Finansdepartementet uttaler om dette nå at: «Ev. ytterligere utsettelser for innbetaling av merverdiavgift vil bli vurdert. Vurderingen av hva som vil være hensiktsmessige tiltak vil bero blant annet på hvordan virusutbruddet/økonomien utvikler seg og på hvilke andre tiltak som iverksettes.»

 

Leietaker misligholder betaling av husleien
Utgangspunktet er altså at utleier i flere tilfeller må innbetale merverdiavgift til staten, selv om leietaker ikke har betalt husleien og mva-beløpet som utleier har oppkrevd (fakturert). Finansdepartementet ønsker pt ikke å innføre særordninger nå – eksempelvis med en utvidet adgang til avskrivning på tap av fordringen. De peker på at betalingsmislighold for fakturaer som er utstedt tidligere enn januar 2020, sjelden vil ha inntrådt som følge av virusutbruddet (de økonomiske konsekvensene av dette). Vi forstår imidlertid departementet slik at de fortløpende vurderer å gi utleiere en utsettelse av betalingsfristen – for eksempel for mars – april.

 

Leiereduksjon/rabatt på allerede fakturert husleie
Utgangspunktet er at leiereduksjon/rabatt på allerede fakturert husleie, vil kunne anses som henstand/gjeldsettergivelse. Staten er ikke part i en slik avtale og vil derfor ha krav på det mva-beløp som opprinnelig ble fakturert. Finansdepartementet åpner nå for at slike rabatter også binder staten – slik at utleier bare skal innbetale det mva-beløp som fremkommer etter at rabatten er hensyntatt.

I departementets siste uttalelse fremgår følgende: «At leverandører i den rådende situasjonen velger å frafalle vederlagskrav helt eller delvis, kan som nevnt være motivert både i å delta i den ovennevnte «dugnaden» og i rent kommersielle hensyn, sistnevnte typisk for å opprettholde et marked/markedsandeler. I den rådende situasjonen bør leverandørers vurderinger av de kommersielle forholdene, herunder om hva markedsprisen til enhver tid måtte være, som hovedregel kunne legges til grunn. Et ev. delmotiv om å bidra i den ovennevnte «dugnaden» bør videre i utgangspunktet ikke medføre at det anses å foreligge en gave- eller reklameutdeling i merverdiavgiftsmessig forstand.»

 

Leiefritak
For tilfeller der utleier gir leietaker leiefritak oppstår spørsmålet om dette reelt sett er en rabatt for fremtidig løpende leieforhold eller om det er vederlagsfri bruk i en bestemt periode. Dette reiser spørsmål om lokalene er til bruk i utleiers avgiftspliktige virksomhet. Departementet går her langt i å tolke reglene til gunst for utleiere.

Finansdepartementet uttaler: «Departementet anser at denne situasjonen tilsier betydelig varsomhet med å overprøve avtalepartenesvurderinger om at rabatter/betalingsfritak fullt ut skal henføres til den perioden det er gitt rabatt/betalingsfritak for. Vi presiserer for ordens skyld at en midlertid periode med betalingsfritak for leietaker, ikke vil rokke ved at eiendommen må anses som utleid og dermed også i en slik periode vil kunne være omfattet av den frivillige registreringsordningen.»

 

Avslutning
Det er innført flere statlige tiltak og støtteordninger, herunder utsatte innbetalingsfrister for skatter og avgifter, for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet. Finansdepartementets mva-avklaringer nå i påsken innebærer at enkelte av de mest prekære mva-utfordringer for utleiere og leietakere, nå har funnet sin løsning.