9. august 2021

Milliongevinst med ny parkeringsnorm(?)

Oslo kommune har foreslått endringer i gjeldende parkeringsnorm, som blant annet fjerner minimumskravene til parkering. Det blir dermed mindre behov for areal og ressurser for å imøtekomme kommunens krav til parkeringsplasser. Endringen kan medføre store besparelser for de som vil bygge, og fortjeneste dersom arealet i stedet kan brukes til annet formål.

Rettslig utgangspunkt
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-7 annet ledd kan kommunene vedta normer for sikring av nødvendig areal på egen tomt for blant annet parkering av biler, motorsykler og sykler. Det følger også av § 12-7 syvende ledd i samme lov at kommunen kan vedta parkeringsbestemmelser for bil- og sykkelparkering i en reguleringsplan, herunder en øvre og nedre grense for parkeringsdekning.

Det er viktig å understreke at parkeringsnormene er veiledende for plan- og byggesaker ved nybygging, ombygging eller bruksendring. Parkeringsnormen i seg selv er altså ikke rettslig bindende, og kan avvikes dersom Oslo kommune finner det hensiktsmessig i den enkelte reguleringsplan

Det følger også av den nye parkeringsnormen at kommunen skal vurdere om det er hensiktsmessig å avvike maksimumsgrensen for antall parkeringsplasser, ved utarbeidelsen av den enkelte reguleringsplan. Basert på det sittende bystyrets fokus på trafikkbegrensing er det sannsynlig at dette vil bli gjort, spesielt i tettbebygde deler av Oslo kommune.

 

Henvisning til parkeringsnorm
Det har vært og er praksis i Oslo kommune å henvise til parkeringsnormene i reguleringsplanens bestemmelser, og det er vanlig at det henvises til den til «enhver tid gjeldende norm». På den måten gjøres normene juridisk bindende i detaljreguleringsplaner, og blir rettslig bindende for Oslo kommune på lik linje med reguleringsplanen.

Ved en henvisning til «enhver tid gjeldende norm» trenger kommunen ikke nødvendigvis å endre reguleringsplanene for at den nye parkeringsnormen skal få rettslig betydning. Unntak gjelder der det foreligger en midlertidig parkeringsnorm – slik som i Oslo nå. Det må konkret vises til den midlertidige normen i reguleringsplanen om den skal gjelde. En midlertidig norm anses således ikke som en til «enhver tid gjeldende norm».

 

Midlertidig parkeringsnorm i Oslo
Oslo kommune vedtok parkeringsnorm i 27. november 2002 for bolig og 17. mars 2004 for næring. Politikerne ønsket innstramminger, og den 21. juni 2017 ble den midlertidige parkeringsnorm vedtatt av bystyret i Oslo.

Den midlertidig parkeringsnormen er ment å gjelde «i påvente av nye reviderte parkeringsnormer».

 

Formål med ny parkeringsnorm
Formålet med den nye parkeringsnormen er å redusere trafikk og tilrettelegge for økt bruk av sykkel/elbil. Det er ønskelig å vedta en ny parkeringsnorm i tråd med Oslos klimamål og mål om trafikkreduksjon, hvor minstenormen for bilparkering i bolig- og næringsprosjekter fjernes, maksnormen strammes inn, og normen skal stedstilpasses. Alle nye parkeringsplasser skal være ladeklare, og det skal stilles krav om parkering for sykler.

 

Fjerner minimumskrav – innfører maksnorm
Forslaget innebærer at minimumskravet for bilparkering fjernes helt. Etter dette gjelder kun en maksnormer. Minimumskravet er fjernet helt, uavhengig av lokalisering eller geografisk plassering.

Fjerning av minstekrav til parkeringsplasser vil gi utbyggerne større muligheter til selv å vurdere hvorvidt det er økonomi i salg av parkeringsplasser. Det er imidlertid innført en maksnorm, også for småhusbebyggelse.

For småhus vil det oppstilles følgende maksnorm for de forskjellige områdene:

  1. Sentrum – én egen parkering og én felles parkering per enhet.
  2. Tett by – to egne parkeringsplasser og 1,5 felles.

iii. Åpen by – vil det tillates to egne parkeringsplasser og to felles.

Hva gjelder boligkomplekser – er maksnormen i forslaget følgende:

  1. Sentrum – 0.5 parkeringsplasser per 100 m2 BRA
  2. Tett by – 0.7 parkeringsplasser per 100 m2 BRA

iii. Åpen by – 0.9 parkeringsplasser per 100 m2 BRA

Inndelingen i områdene «sentrum», «tett by» og «åpen by» er begrunnet i at ulike områder i byen har ulik dekning av kollektivtransport.

I sentrumsområder settes for øvrig maksnormen for antall parkeringsplasser helt ned til 0 for både kultur, industri, lager, hotell/overnatting og undervisning. For handel og kontor i sentrumsområder er det foreslått en maksnorm på 0,1 biloppstillingsplasser per 100 kvadratmeter BRA.

 

Krav om ladepunkter
Forslaget innebærer en økning av minimumskravet til ladeopplegg for elbiler fra 20 % til minst 50% av parkeringsplassene, samt tilrettelagt for senere etablering av ladepunkt på samtlige parkeringsplasser. Dette gjelder for parkeringsplasser knyttet til alle formål, inkludert småhusbebyggelse.

 

Anledning til å søke dispensasjon
Parkeringsnormene inntatt i reguleringsplanen er ikke absolutte, og det er mulig å få dispensasjon fra krav oppstilt i reguleringsplanene i henhold til kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

Terskelen for dispensasjon er imidlertid generelt høy. Det forutsetter for det første at hensynene bak reguleringsplanen eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. For det andre at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Basert på parkeringsnormens klare formål om å begrense trafikken i Oslo kommune, vil det nok være liten adgang for dispensasjon med mindre det er sterke hensyn for å avvike parkeringsnormens utgangspunkt.

 

Krav om parkeringsplasser for bevegelseshemmede
I dag har Oslo kommune ingen særskilt parkeringsnorm hva gjelder krav til HC-plasser. Kravet følger derfor av minstekravene til universell utforming etter plan- og bygningsloven § 29-3, som tilsier at det skal være tilstrekkelig mange plasser – minst én. Kravet gjelder kun for bygninger med krav til heis, og er derfor ikke relevant for småhusbebyggelse.

Det vil heller ikke oppstilles noe krav om HC-parkering ved småhus etter den nye parkeringsnormen. Hva gjelder boligkomplekser på mer enn fire enheter, oppstilles det minimumskrav for antall bilparkeringsplasser for forflytningshemmede.

 

Sykkelparkering
Den nye parkeringsnormen vil oppstille et strengere krav til antall sykkelparkeringer for alle boligformål. Hva gjelder småhus oppstilles det en minimumsnorm på fire sykkelparkeringer per boenhet.

 

Krav til sambruk
Den nye parkeringsnormen oppstiller også nye krav til sambruk av parkeringsplasser. I boligprosjekter med over 100 enheter, eller der hvor det bygges mer enn én parkeringsplass for forflytningshemmede, skal det settes av minimum én ordinær parkeringsplass til bildeling.

 

Betydning for vedtatte planer

Forslaget vil få betydning for allerede vedtatte reguleringsplaner, dersom det i planene er vist til «gjeldende parkeringsnorm». Forslaget vil imidlertid ikke få betydning der reguleringsplanen konkret angir parkeringsdekning eller viser spesifikt til krav i eldre normer. Det forventes at forslaget blir vedtatt i løpet av høsten 2021.

De som vurderer byggeprosjekter i dag, står derfor overfor handlingsalternativene om å la søknadene bli behandlet etter den midlertidige parkeringsnormen fra 2017, eller vente på at parkeringsnormen blir vedtatt slik at søknadene kan behandles etter eventuelle nye regler.