KRYPTOVALUTA OG FORMUESSKATT

Kryptovaluta regnes som formuesobjekt, men hva betyr det for skatten din? Denne artikkelen viser deg hvordan du finner omsetningsverdien av kryptovaluta, hvor mye formuesskatt du må betale, fradragsretten for gjeld, skatteplikt for tokens som ikke er utdelt og litt til.

Skatt & Avgift

Denne artikkelen ble først publisert 24. april 2018, og er oppdatert 4. april 2019. Vår artikkelserie om krypto og skatt omfatter også: Skatt (generelt)Skatt på trading og bruk

 

Hva du må gjøre vedrørende formuesskatt hvis du eide kryptovaluta mm. ved årsskiftet:

 

1. Skaff deg oversikt over all kryptovaluta du eide ved årsskiftet (1.1.2019 kl 00.00)

2. Beregn omsetningsverdien på dette i NOK ved årsskiftet

3. Før opp samlet formuesbeløp i skattemeldingen

4. Før opp eventuell gjeld i skattemeldingen

 

Se også vår hovedside om skatt og kryptovaluta, om bl.a. hvordan du endrer skattemeldingen i altinn.no, oppbevaring av dokumentasjon, risiko ved feil, skatteetatens endringsadgang, din egen endringsadgang og fradrag for juridisk bistand osv.

 

Hvordan finner jeg omsetningsverdien av kryptovaluta per 1. januar?

Bruk kursen per 1. januar 2019 fra børsen/markedsplassen der du kjøpte kryptovalutaen. Omsetningsverdien er altså det du kunne ha solgt kryptovalutaen din for 1. januar. Dersom kurser/dokumentasjon fra børsen/markedsplassen er vanskelig å få tak i, finnes det flere aktører som tilbyr historiske kurser på de mest vanlige valutaene.

 

Hvis du ikke får oppgitt kursen på kryptovalutaen din i norske kroner, men f.eks. i euro eller amerikanske dollar, bruker du kursen fra Norges Bank til å regne om kursen til norske kroner. Under «Nedlastinger» finner du daglige valutakurser. Det finnes ingen oppgitte kurser for 1.1.2019, så da må du enten bruke den siste oppgitte kursen i 2018 eller den første oppgitte kursen for 2019. Her bør du være konsekvent og også notere ned hvilken kurs du bruker.

 

Skatteetaten legger til grunn at det er verdiene per 1. januar i året etter inntekståret som skal oppgis, men at du i praksis kan benytte kursene for siste dag inntektsåret.

 

Dette betyr at verken kursfall eller -stigning på kryptovalutaen din etter 1. januar 2019 har betydning for hvor mye formuesskatt du må betale for 2018.

 

Hvor mye skatt må jeg betale på kryptobeholdningen min?

Din samlede formue fratrukket all gjeld kalles nettoformue, og dette er grunnlaget for formuesskatt. Du betaler kun formuesskatt på nettoformuen du har som overstiger fribeløpet på kr 1 480 000.

 

Formuesskatten er 0,85 %, som betyr at du betaler kr 850 for hver kr 100 000 du har i nettoformue som overstiger kr 1 480 000.

 

Hva menes med at kryptovaluta er skattepliktig formue?

Skatteetaten har slått fast at kryptovaluta regnes som et formuesobjekt og inngår i skattepliktig formue. Den skattepliktige formuen din er forenklet sagt alt du eier og har ved årsskiftet, så lenge det har en økonomisk verdi (omsetningsverdi). Så lenge kryptovalutaen din kan selges, veksles og/eller byttes inn i andre formuesgoder, som f.eks. penger, har kryptovalutaen en økonomisk verdi – og utgjør en del av din skattepliktig formue.

 

Andre formuesobjekter du kanskje har i tillegg til kryptovaluten kan være bolig, bil, aksjer, fordringer (typisk at noen skylder deg penger), immaterielle aktiva og kontanter. Også andre rettigheter enn eiendomsrettigheter, som bruksretter (f.eks. leie- eller festerett) til et formuesobjekt, omfattes av begrepet formuesobjekt.

 

Noen formuesobjekter er unntatt fra skatteplikt ved at de ikke regnes med i grunnlaget for formuesskatten. Dette gjelder blant annet betingede rettigheter, og det kan ha betydning for kryptovaluta, og særlig tokens (se nedenfor).

 

For noen formuesobjekter gjelder det spesialregler for verdsettelsen, slik at den skattemessige verdien (grunnlaget for formuesskatt) i mange tilfeller er lavere enn den reelle økonomiske verdien. Både boliger og aksjer har en slik verdsettelsesrabatt. Det gjelder ingen særlige verdsettelsesregler for kryptovaluta, så all kryptovaluta skal verdsettes til omsetningsverdien 1. januar året etter inntektsåret.

 

Er virkelig all kryptovaluta jeg eide ved årsskiftet skattepliktig formue?

Som utgangspunkt er all kryptovaluta du eide skattepliktig formue. Det spiller ingen rolle for formuesskatteplikten

  • hvordan du ble eier av kryptovalutaen (kjøp, gave, arv, mining)
  • hvordan du oppbevarte kryptovalutaen (i en kryptolommebok/wallet på børs/markedsplass, kryptolommebok i form av software eller hardware, eller i utlandet eller i Norge)
  • i hvilket navn kryptovalutaen er registrert (det er det reelle eierforholdet som er avgjørende)

Har jeg rett på fradrag i formuen for all gjeld?

Som utgangspunkt har du rett på fradrag+ i formuen din for all gjeld du hadde ved årsskiftet. Om du f.eks. har lånt penger for å investere i kryptovaluta, har du krav på fradrag i formuen for dette. Det spiller ingen rolle hvem du har lånt penger av, også gjeld til nære familiemedlemmer er fradragsberettiget. Hvis gjelden din ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, som vil være tilfelle ved private lån, må du føre opp dette selv.  Gjeld som er avhengig av at en fremtidig, uviss betingelse inntrer, f.eks. et mulig kausjonsansvar, gir ikke rett til fradrag.

 

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på gjelden, men du bør oppbevare f.eks. avtaledokumenter, dokumentasjon på overføringen osv. i tilfelle Skatteetaten etterspør flere opplysninger.

 

Hva med tokens jeg har rett på, men ikke har mottatt, etter deltakelse i en ICO?

Hvis du har deltatt i en ICO (Initial Coin Offering), men ved årsskiftet ennå ikke hadde mottatt tokens og det fremdeles var usikkert hvorvidt du ville motta noe i det hele tatt, er dette mest sannsynlig ikke skattepliktig formue.

 

Skatteloven unntar fra formuesbegrepet «rettighet som er avhengig av at en betingelse inntrer». Hvis rettigheten til tokens er betinget av en fremtidig, uviss hendelse, f.eks. at det faktisk vil skje en lansering, er denne rettigheten ikke skattepliktig. Hvis du ved årsskiftet imidlertid kunne selge (den mulige) rettigheten til tokens, skal omsetningsverdien føres opp som formuesverdi. Et annet eksempel på en betinget rettighet er krav etter skadeforsikringsavtaler før forsikringstilfelle har inntrådt.

 

Hvis du vurderer at dine (eventuelle) rettigheter til tokens ved årsskiftet ikke var/er skattepliktig formue, bør du uansett gi Skatteetaten tilstrekkelig informasjon slik at Skatteetaten har mulighet til å vurdere om dette er riktig og eventuelt stille deg flere spørsmål. Ved å gi fullstendig og riktig informasjon i skattemeldingen skal du ikke ilegges tilleggsskatt hvis Skatteetaten senere skulle være uenig i din vurdering.

 

Hvorfor er kryptovalutaen som befinner seg på utenlandske børser o.l. skattepliktig i Norge?

De aller fleste som bor i Norge er skattepliktig hit etter norsk lov for all sin inntekt og formue, uansett hvor formuen befinner seg eller inntektene er opptjent. Sagt med andre, og litt vanskeligere ord: Er du skattemessig bosatt i Norge, er du globalskattepliktig hit.

 

Det vil si at som utgangspunkt er også formuesobjekter som ferieleiligheter i utlandet, aksjer i utenlandsk selskap eller penger på utenlandsk bankkonto skattepliktig til Norge. Akkurat som kryptovaluta du eier eller har kjøpt på utenlandsk børs.

 

Unntak fra skatteplikt av formue i utlandet kan følge av skatteavtale som Norge har inngått med andre land, men hovedregelen i skatteavtaler er at formue beskattes der man er bosatt. I praksis omhandler mange skatteavtaler ikke formuesskatt, slik at Norges beskatningsrett til formuen din ikke berøres av skatteavtalene. Noe som igjen betyr at Norge har sin beskatningsrett etter norsk, intern rett i behold.

 

Må jeg føre opp all formue i skattemeldingen?

De fleste formuesgoder vi eier rapporteres inn for oss av andre. Banken rapporterer f.eks. inn hvor mye du hadde stående på bankkonto og hvor mye gjeld du hadde ved årsskiftet. Boligverdien din beregnes automatisk på bakgrunn av innrapportert informasjon og beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Disse innrapporterte opplysningene må du bare gjøre noe med hvis de er feil rapportert eller feil behandlet av Skatteetaten.

 

Kryptovaluta du eier er det imidlertid ingen som innrapporterer inn til Skatteetaten for deg. Verken kryptobørser eller andre har rapporteringsplikt til Skatteetaten og derfor må du gi informasjon om dette selv. Også gjeld du hadde ved årsskiftet, som ikke er ferdigutfylt på skattemeldingen, må du selv føre opp. Dette kan f.eks. være privat gjeld, enten i kryptovaluta eller i vanlig valuta.

 

Flere artikler om kryptovaluta og skatt:

 

Skatt (generelt) –  Skatt på trading og bruk

 

Vil du lese enda mer om kryptovaluta og skatt? Se vår artikkel i Revisjon og regnskap «Kryptovaluta – skatteplikt og fradragsrett»:

Del 1:  Rettskildebildet og hvordan forskjellige kryptovalutainntekter skal klassifiseres og behandles skatterettslig.

Del 2: Kostnader ved kryptoinntekter, beregning av personinntekt ved virksomhet og utfordringer for kryptovalutaeiere.

 

Spørsmål, ris og ros til artiklene kan du gjerne sende til hrh@binghodneland.no.