16. mars 2020

Korona og handleplikt – styrets plikter i koronakrisen

Stortinget har vedtatt ny økonomisk tiltakspakke som følge av Koronakrisen. Det er verdt å merke seg at tiltakspakken som nå vedtas ikke endrer styrenes grunnleggende plikter etter aksjeloven og regnskapsloven

Styrets handleplikt
De økonomiske konsekvensene av Koronaviruset kan føre til at styret har en handlingsplikt etter aksjeloven. Hvis det må antas at selskapets egenkapital er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, skal styret straks behandle saken. Det som skjer nå er høyst ekstraordinært, og det må antas at svært mange styrer nå har en plikt til å avholde et styremøte og vurdere selskapets økonomiske situasjon. Hvis styret konkluderer med at egenkapitalen ikke er forsvarlig, skal styret innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske situasjon. Dersom selskapet ikke har forsvarlig egenkapital, skal styret på generalforsamlingen foreslå tiltak for å rette på dette. Hvis ikke styret finner grunnlag for videre drift, skal styret foreslå at selskapet oppløses.

Mange selskaper vil få store økonomiske problemer på grunn av Koronakrisen, og det er fullt mulig at styrets handleplikt vil inntre i nær fremtid eller allerede har inntrådt. I mange tilfeller vil antakelig regjeringens tiltak være av en slik karakter at selskapets videre drift er sikret. Hvis styret konkluderer med at selskapets egenkapital på grunn av redningspakken er sikret, er det ikke nødvendig å kalle inn til generalforsamling, men det kan i mange tilfeller være fornuftig å gi en redegjørelse til eierne. Samtidig er det også slik at begivenhetene nå skjer raskt. Styrets konklusjon i dag kan være feil om 14 dager. Styret må følgelig ha et kontinuerlig fokus på egen handleplikt i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Nærmere regler om styremøter og generalforsamlinger kan du finne her

 

Hendelse etter balansedagen
I disse dager arbeider mange med avslutningen av årsregnskapet for 2019. Regnskapsmessig vil det som nå skjer være en hendelse etter balansedagen. Det kan gi grunnlag for note, nedskrivning og det kan også være plikt til å omtale Koronakrisen i årsberetningen hvis selskapet er pliktig til å avgi dette. Det er viktig at styret er bevisst sitt ansvar og har en åpen dialog med revisor om dette.

 

Transaksjoner
De økonomiske konsekvensene av koronakrisen kan også få betydning for transaksjoner. Hva skjer dersom styret for eksempel har besluttet en fisjon før koronakrisen som generalforsamlingen skal behandle etter at krisen er et faktum. I mange fisjonsplaner kan det være inntatt en klausul som tar høyde for slike uforutsette situasjoner. I andre tilfeller kan verdsettelsen ved avholdelse av generalforsamlingen være vesentlig endret. Skal bytteforholdet ved en fisjon basere seg på verdiene da styret vedtok fisjonsplanen eller skal bytteforholdet baseres på verdiene på generalforsamlingstidspunktet?

Tilsvarende problemstillinger kan oppstå ved salg av aksjer hvor oppgjør for aksjene avhenger av selskapets inntjening.

Det er nå viktig at styret i selskap som er involvert i transaksjoner og aksjonærer gjennomgår avtaleverket på nytt.