Tvisteløsning

Bing Hodneland har betydelig erfaring og kompetanse innen tvisteløsning, både i og utenfor rettssalen.

Når man kommer i en tvistesituasjon er det vår erfaring at det er hensiktsmessig å søke råd tidlig i prosessen for å få vurdert den rettslige posisjonen, velge strategi og dermed ha mulighet for å løse tvisten så tidlig som mulig, og med minst mulig bruk av tid og resursser. Kan man finne en løsning uten å måtte benytte domstolene er det ofte det beste. Forhandlinger, mekling eller andre tvisteløsningsmekanismer vil være hensiktsmessige.

Når det ikke lykkes å løse en tvist på tilfredsstillende måte utenom at saken må bringes inn for rettslig behandling har våre advokater omfattende erfaring med rådgivning i form av strategi, valg av behandlingsform og spissing av tvistetema. Våre advokater har betydelig erfaring fra alle instanser innen de alminnelige domstoler fra tingrett til Høyesterett, alle spesialdomstoler og voldgiftsbehandling.

Kontaktperson

Siste artikler