Kompetanse

Bing Hodneland er et forretningsjuridisk advokatselskap med dyptgående bransjekunnskap innenfor en rekke områder:

IT
& Media

Gjennom mange år har vi vært en samarbeidspartner for ledende aktører innen kultur, media og IT. Vår brede kompetanse og erfaring kommer deg til gode.

Trenger du gode svar raskt? Eller en grundig utredning av en større problemstilling? Våre advokater kjenner kultur-, media- og IT-aktørers juridiske og kommersielle behov. Flere av oss har jobbet i disse bransjene selv. Vi har også solid prosedyreerfaring, og har ført sentrale rettssaker innen disse fagfeltene.

Våre advokater bistår klientene våre i små og store saker. For eksempel arbeider vi daglig med spørsmål knyttet til:

 • TV- og filmproduksjon
 • reklame, sponsing og produktplassering
 • musikkproduksjon
 • utgivelse av litteratur
 • spill og apper
 • GDPR og håndtering av personopplysninger
 • forvaltning av rettigheter

Vi har et godt og bredt fagmiljø, og blant dem som benytter seg av våre tjenester finner du mange ulike aktører fra kultur-, media- og IT-bransjene, som blant annet:

 • norske og internasjonale film-, TV- og musikkprodusenter
 • forlag og andre utgivere
 • mediehus
 • leverandører av IKT-tjenester
 • bransjeorganisasjoner innenfor disse sektorene

Vi har solid kompetanse blant annet innenfor disse rettsområdene:

 • opphavsrett
 • varemerkerett
 • domenenavn
 • markedsrett
 • ytringsfrihet
 • personvern
 • medierett
 • idrettsjus
 • ehandels- og ekomrett

Vi holder også jevnlig kurs for bransjeforeninger og egne klienter om ulike temaer innenfor IT & Media.

Vi har en effektiv samarbeidsform på tvers av våre fagavdelinger, og jobber tett med våre avdelinger for Skatt & Avgift, Selskapsrett & Transaksjoner og Arbeidsrett. Spisskompetanse fra våre øvrige avdelinger sikrer at alle sider av din sak blir godt ivaretatt.

Trenger du gode råd og løsninger? Kontakt en av våre dyktige advokater.

LES MER

Fast Eiendom
& Entreprise

Vår avdeling for Fast Eiendom & Entreprise har røtter helt tilbake til 1897, og vi har siden den gang bygget opp betydelig spesialkompetanse på dette fagfeltet. Dette er grunnen til at mange eiendomsselskaper og entreprenører velger å samarbeide med oss.

Trenger du juridisk hjelp knyttet til eierskap, drift eller utvikling av fast eiendom? Eller er du entreprenør, byggherre eller konsulent og trenger bistand til byggeprosjekter?

I alle våre oppdrag har vi som hovedmål å hjelpe deg som klient frem til den forretningsmessig beste løsningen – så raskt som mulig. De som benytter våre tjenester er blant annet:

 • næringsdrivende
 • offentlige etater
 • eiendomsselskaper
 • entreprenører
 • byggherrer
 • konsulenter
 • borettslag
 • eierseksjonssameier
 • privatpersoner

Våre eiendoms- og entrepriseadvokater har bred erfaring som dekker alle felt knyttet til eierskap, drift, eiendomsutvikling og bygg- og anleggsbransjen. Spesialområder vi ofte hjelper våre klienter med er for eksempel:

 • plan- og bygningsrett
 • eiendomsutvikling og utbyggingskontrakter
 • entreprisekontrakter fra anbud og kontraktsinngåelse til gjennomføring og sluttoppgjør
 • eiendomstransaksjoner, eiendomssyndikeringer og eiendomsinvesteringer
 • forhold knyttet til sameier, eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper
 • naborett
 • spørsmål om grenser og servitutter, samt urbant jordskifte og ekspropriasjon
 • tomtefeste
 • husleierett
 • utforming av eiendom, herunder seksjonering, reseksjonering og etablering av anleggseiendommer
 • eiendomsforvaltning

Vi holder også jevnlig kurs for bransjeforeninger og egne klienter innen fast eiendom og entreprise.

Vi har en effektiv samarbeidsform på tvers av våre fagavdelinger, og jobber tett med våre avdelinger for Skatt & Avgift, Selskapsrett & Transaksjoner og Arbeidsrett. Vi har også omfattende erfaring med prosessoppdrag innen disse felt. Spisskompetanse fra våre øvrige avdelinger sikrer at alle sider av din sak blir godt ivaretatt.

Trenger du raske råd og gode løsninger? Kontakt en av våre dyktige advokater.

LES MER

Arbeidsrett

Våre advokater har kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder som har med norsk arbeidsliv å gjøre.

Trenger du rask og god hjelp med et arbeidsrettslig spørsmål?

Vi arbeider daglig med spørsmål knyttet til:

 • oppsigelser og nedbemanninger
 • omorganisering
 • omplassering
 • suspensjon
 • avskjed
 • varslingssaker
 • pensjon og AFP
 • arbeidstid
 • ferie og feriepenger
 • overtid
 • arbeidsavtaler
 • midlertidige ansettelser
 • sykefraværsoppfølging
 • permisjoner

Vi hjelper deg med både kollektiv og individuell arbeidsrett. Blant våre klienter er blant annet:

 • offentlige etater
 • børsnoterte selskaper
 • små- og mellomstore bedrifter
 • arbeidstakere
 • arbeidsgiverforeninger
 • fagforeninger

Vi holder også jevnlig kurs og foredrag for arbeidsgivere, fagforeninger og interesse- og kompetanseorganisasjoner innenfor hele det arbeidsrettslige fagfeltet. Våre advokater  har undervist i arbeidsrett på høyskoler og universiteter, og har fungert som sensor ved masteroppgaver i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

Våre advokater har også prosedert arbeidsrettssaker for alle de ordinære domstoler – fra tingrett til Høyesterett. Vi har også bistått klienter ved rettstvister for Arbeidsretten.

Vi har en effektiv samarbeidsform på tvers av våre fagavdelinger, og jobber tett med våre avdelinger for Skatt & Avgift, IT & Media og Fast Eiendom & Entreprise. Spisskompetanse fra våre øvrige avdelinger sikrer at alle sider av din sak blir godt ivaretatt.

Vil du ha hjelp til å løse et arbeidsrettsspørsmål? Ta kontakt med oss.

LES MER

Skatt
& Avgift

De fleste økonomiske virksomheter og transaksjoner har en skatte- og avgiftsrettslig side. Hos oss får du gode råd og praktiske løsninger for alle sentrale områder innen nasjonal og internasjonal skatte- og avgiftsrett.

Vår faggruppe for skatt og avgift består av dyktige advokater med bred og allsidig bakgrunn fra både private og offentlige virksomheter. Vi bistår våre klienter med blant annet transaksjoner, generell rådgivning og tvister med skatte- og avgiftsmyndighetene.

Her er noe av det vår skatt- og avgiftsavdeling kan hjelpe deg med:

 • optimalisering av skatt- og avgiftsbelastning
 • generell rådgivning innen skatt og avgift
 • skatt og avgiftseffekter ved fusjoner/fisjoner og omdanning av virksomhet
 • omstrukturering og reorganisering
 • internasjonale skattespørsmål
 • bokettersyn og kontrollsaker
 • klagesaker
 • saker for domstolene
 • generasjonsskifte

Vi bistår klienter innen alle bransjer og våre klienter omfatter blant annet:

 • selskaper
 • enkeltpersonforetak
 • stiftelser
 • ideelle organisasjoner
 • styremedlemmer
 • investorer
 • privatpersoner

I tillegg er Bing Hodnelands advokater ettertraktede forelesere, kursholdere og forfattere av fagartikler.

Vår faggruppe for skatt og avgift samarbeider også tett med Bing Hodnelands bransjeavdelinger for Fast Eiendom & Entreprise og IT & Media. Vi tilbyr også spisskompetanse innen Arbeidsrett og Selskapsrett og Transaksjoner.

Trenger du gode råd eller praktiske løsninger for skatt og avgift? Kontakt en av våre dyktige advokater.

LES MER

Selskapsrett
& Transaksjoner

Våre advokater har bred erfaring innen selskapsrettslige spørsmål og transaksjoner. Hos oss får du gode råd og praktisk bistand.

I alle våre oppdrag har vi som hovedmål å hjelpe deg som klient frem til den forretningsmessig beste løsningen – så raskt som mulig.

Vi bistår jevnlig våre klienter med blant annet:

 • valg av selskapsform
 • valg av transaksjonsmodell
 • aksjekjøp og -salg
 • virksomhetsoverdragelser
 • due diligence
 • aksjonæravtaler
 • aksjonærkonflikter
 • kapitalendringer
 • fusjoner/fisjoner og omdanning av virksomhet
 • transaksjoner på tvers av landegrensene

Vi bistår innen alle bransjer og representerer både kjøpere, selgere og fusjonerende/fisjonerende parter. På klientlisten vår finner du for eksempel:

 • selskaper
 • stiftelser
 • ideelle organisasjoner
 • styremedlemmer
 • investorer
 • privatpersoner

Vi har en effektiv samarbeidsform på tvers av våre fagavdelinger, og har også spisskompetanse innen blant annet Skatt & Avgift og Arbeidsrett. Det betyr at alle sider av din sak blir godt ivaretatt.

Trenger du bistand? Ta kontakt med våre dyktige advokater.

LES MER

Tvisteløsning

Våre advokater har allsidig erfaring fra tvisteløsning og prosedyre. Vi bistår med dette innenfor alle våre fagområder, og hos oss får du gode og trygge råd i alle stadier av en tvist

Trenger du juridisk hjelp knyttet til en uenighet eller tvist? Våre advokater prosederer jevnlig saker i domstolene og andre tvisteløsningsorganer. Vi legger derfor stor vekt på denne delen av advokatrollen – også i vår interne kompetanseutvikling.

Like viktig som å kunne gi råd om hvilke tvisteløsningsorganer en sak bør bringes inn for, er å gi råd om når du ikke bør la en sak gå til domstolene.

Våre advokater er godt kjent med de fleste tvisteløsningsorganer. Dette omfatter blant annet:

 • alternativ tvisteløsning og mekling
 • de alminnelige domstolene
 • diverse klagenemnder
 • jordskifterett
 • voldgiftsrett

Flere av partnerne i Bing Hodneland har møterett for Høyesterett.

Står du i en tvist? La oss hjelpe deg med å løse den.

LES MER