Kompetanse

Boligrett

Bransjeteamet for boligrett bistår boligutviklere, forretningsførere, boligbyggelag, selskap og privatpersoner med alle aspekter knyttet til eierskap, etablering, drift og utvikling av boligsammenslutninger som eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap. Rådgivning innen boligrett er sammensatt, og trekker veksler på de øvrige fagfelt og bransjeteam innen fast eiendom og entreprise. Teamets erfaring med praktiske utfordringer knyttet til drift av eksisterende boligsammenslutninger utgjør en nøkkel ved etablering av nye sammenslutninger eller omorganiseringer. Typiske problemstillinger er fordeling av fellskostnader, forestående eller utførte vedlikeholdsprosjekter, utbygging i eller utenfor eksisterende bygningsmasse samt vedtektsendringer.

E-sport & gaming

Bransjeteamet for e-sport og gaming tilbyr bistand knyttet til kommersiell drift av e-sportsvirksomhet. Teamet kan blant annet bistå med å opprette selskap, inngå reklame- og sponsoravtaler, forvalte varemerker og sportsrettigheter og å arrangere events, konkurranser og lignende. Bransjeteamet dekker også idrettsjuss, herunder avtaler med lag og utøvere, tilvirkingsavtaler for spill og apper og avtaler om levering av VR-tjenester, samt e-handel, pengespill, medier og kringkasting og klarering av rettigheter.

Eiendoms­utvikling, plan & bygg

Vårt team på eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett har lang erfaring med å bistå offentlige og private aktører med arealplanlegging og byggesaker, og flere av advokatene har bakgrunn fra offentlig sektor, herunder hos Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten), Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Teamet har i tillegg spisskompetanse innen generell forvaltningsrett, markalovgivning, søknad- og ansvarsrettssystemet samt tingsrettslige problemstillinger i plan- og byggesaksbehandlingen.

Forlag

Bransjeteamet for forlag bistår norske forlag og bransjeforeninger med juridisk og kommersiell rådgivning i små og store saker. Teamet arbeider daglig med spørsmål knyttet til utgivelse av skjønnlitteratur og sakprosa i tradisjonelle og digitale formater, med digitale plattformer, e-bøker og andre produkter og tjenester utviklet av og for forlag. Teamet bistår blant annet i spørsmål om rettighetsforvaltning og lisensiering av rettigheter, ytringsfrihet, personvern og ærekrenkelser, samt i forbindelse med utforming og tolkning av kommersielle kontrakter og kollektivt forhandlede avtaler (normalkontrakter) i bokbransjen.

Generasjons­skifte

Vårt team for generasjonsskifte har lang erfaring innen rådgiving om overføring av virksomhet og andre formuesgoder til neste generasjon. Teamet tilbyr rådgivning i forbindelse med tilrettelegging for og gjennomføring av et vellykket generasjonsskifte, herunder utarbeidelse av testamenter, framtidsfullmakter og transaksjonsdokumenter for overføring. Teamets advokater har omfattende kompetanse innen skatte- og selskapsrett, og bistår klienter med omstruktureringer av selskaper og grupper av selskaper med tanke på tilrettelegging for generasjonsskifte.

Immaterialrett

Vi bistår med juridisk bistand innen immaterialrett, med særlig vekt på opphavsrett, varemerker og domenenavn. Vi utarbeider lisensavtaler, overdragelsesavtaler og andre avtaler som omfatter opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og vi kan bistå med beskyttelse av immaterielle rettigheter i form av registrering av varemerker, design, patent og domenenavn. Vi utarbeider IPR-strategier, og følger opp ovenfor immaterialrettskrenkelser. Vi håndterer tvister for Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter, domeneklagenemnda, WIPO og domstolene.

Nærings­eiendom

Næringseiendom er bredt sammensatt av spisset kompetanse, med advokater som har lang fartstid innenfor transaksjonsvirksomhet. Teamet bistår investorer og eiendomskjøpere, samt eiendomsbesittere og utviklere med tilrettelegging for kjøp og salg av eiendomsselskaper, due diligence, strukturering og omorgansiering, og rådgir i samarbeid med team for Selskap, skatt & avgift alle skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger som oppstår ved kjøp, omdanninger og salg av næringseiendom og transaksjoner. Vi bistår også med utarbeidelse av leiekontrakter, fornyelser og bistår ved avvikling av leieforhold.

Offentlige anskaffelser

Bing Hodnelands team for offentlige anskaffelser gir juridisk bistand i alle faser av en anskaffelsesprosess. Teamet tilbyr juridisk bistand innen alle typer problemstillinger og i enhver fase av anskaffelsesprosessen, både for oppdragsgiver og tilbyder. Advokatene på teamet bistår løpende oppdragsgivere med blant annet utforming, eller vurdering, av konkurransegrunnlag før utlysning. De kan også bistå med å klargjøre konkurransegrunnlag, prekvalifisering av tilbydere og evaluering av tilbud. For tilbydere bistår teamet både med inngivelse av tilbud og eventuelle klagesaker.

Personvern & GDPR

Teamet for personvern og GDPR bistår private og offentlige virksomheter med juridisk rådgivning innen personvern i vid forstand. Teamet bistår både øverste ledelse, sikkerhetsansvarlige, IT-sjefer, personvernombud og ansatte i spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger etter den nye personopplysningsloven, som gjør EUs generelle personvernforordning (GDPR) til norsk rett. Regelverket favner vidt, og gjelder for enhver virksomhet som befattes med opplysninger som kan knyttes til bestemte personer. I tillegg yter teamet bistand i forbindelse med andre typer spørsmål innen personvern, som den enkeltes rett til eget bilde etter åndsverkloven og retten til privatliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Selskapsrett & transaksjoner

Bing Hodnelands bransjeteam for selskapsrett og transaksjoner bistår klienter innenfor de fleste selskapsrettslige problemstillinger, som for eksempel valg av selskapsform, valg av transaksjonsmodell, aksjekjøp- og salg, virksomhetsoverdragelser, due diligence, aksjonæravtaler, aksjonærkonflikter, kapitalendringer, fusjoner/fisjoner og transaksjoner på tvers av landegrensene. Teamet tilbyr bistand til både selskaper, stiftelser, ideelle organisasjoner, styremedlemmer, investorer og privatpersoner.

Skatt & avgift

Bing Hodnelands bransjeteam for skatt og avgift leverer bistand innenfor de fleste relevante problemstillinger, for eksempel i forbindelse aksjonærtvister, transaksjoner, bokettersyn, internasjonal skatterett, merverdiavgift, tvister med skatte- og avgiftsmyndighetene og generell skatte- og avgiftsrådgivning mv. Advokatene på teamet gir blant annet råd om optimalisering av skatt- og avgiftsbelastning, samt skatt- og avgiftseffekter ved fisjoner/fusjoner og ved omstrukturering og reorganisering av virksomheter. De kan også bistå i skatte- og avgiftsspørsmål i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger. Teamet tilbyr bistand til både norske og utenlandske selskaper, enkeltpersonforetak, stiftelser, ideelle organisasjoner, styremedlemmer, investorer og privatpersoner.

Sport

Vi bistår selskaper, sponsorer, utøvere, klubber, agenter og idrettens organisasjonsledd både nasjonalt og internasjonalt med avtaleforhandlinger, tvister og rådgivning, inkludert store aktører innen norsk idrett som Norges Idrettsforbund (NIF) og toppklubber/idrettslag. Vi kombinerer juridisk spisskompetanse med bransjeforståelse og erfaring fra idretten som utøvere og som styremedlemmer i idrettsorganisasjoner. Vi gir råd ved utforming og vurdering av avtaler som sponsoravtaler og overgangsavtaler innen fotball, ansettelsesavtaler og konsulentavtaler. I hjelper til med håndtering kommersialisering og håndhevelse av rettigheter som opphavsrett, retten til eget bilde og varemerker.

Teater

Bransjeteamet for teater tilbyr bistand knyttet til alle juridiske aspekter ved teaterproduksjoner og kommersialisering av disse. Teamet håndterer blant annet spørsmål om opphavsrett, musikkrettigheter, utøverrettigheter, arbeidsrett og oppdragstakere. Advokatene på teamet bistår med utforming av kontraktsmaler og skreddersydde kontrakter for den enkelte produksjon. Teamet sørger for effektiv klarering av rettigheter, også når produksjonen skal gjøres tilgjengelig på nett, herunder på sosiale medier, og når musikken skal gis ut.

Tomtefeste

Teamet består av advokater med lang erfaring innenfor tomtefeste, både på grunneiersiden og festersiden, og skiller seg derfor ut på et område dominert av enkeltadvokater som representerer enten fester eller grunneier. Ved å samle kompetansen, ser man lettere hvor skoen trykker for begge parter, og man kan identifisere problemstillingene raskere. Advokatene på teamet har prosedert mange av de siste års store festesaker, flere i Høyesterett, og også saken som nå står for den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Flere av advokatene har erfaring fra Norges største transaksjonsfirmaer, og vet derfor hvor viktig kunnskap om tomtefeste er ved store eiendomstransaksjoner og særlig ved OPS-prosjekter.