Kompetanse

Boligrett

Bransjeteamet for boligrett bistår boligutviklere, forretningsførere, boligbyggelag, selskap og privatpersoner med alle aspekter knyttet til eierskap, etablering, drift og utvikling av boligsammenslutninger som eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap. Rådgivning innen boligrett er sammensatt, og trekker veksler på de øvrige fagfelt og bransjeteam innen fast eiendom og entreprise. Teamets erfaring med praktiske utfordringer knyttet til drift av eksisterende boligsammenslutninger utgjør en nøkkel ved etablering av nye sammenslutninger eller omorganiseringer. Typiske problemstillinger er fordeling av fellskostnader, forestående eller utførte vedlikeholdsprosjekter, utbygging i eller utenfor eksisterende bygningsmasse samt vedtektsendringer.

E-sport & gaming

Bransjeteamet for e-sport og gaming tilbyr bistand knyttet til kommersiell drift av e-sportsvirksomhet. Teamet kan blant annet bistå med å opprette selskap, inngå reklame- og sponsoravtaler, forvalte varemerker og sportsrettigheter og å arrangere events, konkurranser og lignende. Bransjeteamet dekker også idrettsjuss, herunder avtaler med lag og utøvere, tilvirkingsavtaler for spill og apper og avtaler om levering av VR-tjenester, samt e-handel, pengespill, medier og kringkasting og klarering av rettigheter.

Eiendoms­utvikling, plan & bygg

Vårt team på eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett har lang erfaring med å bistå offentlige og private aktører med arealplanlegging og byggesaker, og flere av advokatene har bakgrunn fra offentlig sektor, herunder hos Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten), Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Teamet har i tillegg spisskompetanse innen generell forvaltningsrett, markalovgivning, søknad- og ansvarsrettssystemet samt tingsrettslige problemstillinger i plan- og byggesaksbehandlingen.

Forlag- og medierett

Bransjeteamet for Forlag- og medierett bistår norske og utenlandske forlag, nettportaler, mediebedrifter og bransjeforeninger med juridisk og kommersiell rådgivning i små og store saker. Teamet arbeider med spørsmål knyttet til publisering i tradisjonelle og nye formater, inkludert tradisjonelle bokutgivelser og nye digitale produkter og tjenester, inkludert publisering gjennom sosiale media. Teamet bistår i spørsmål om rettighetsforvaltning og lisensiering av rettigheter, ytringsfrihet, personvern og ærekrenkelser, samt i forbindelse med utforming og tolkning av kommersielle kontrakter og kollektivt forhandlede avtaler.

Generasjons­skifte

Vårt team for generasjonsskifte har lang erfaring innen rådgiving om overføring av virksomhet og andre formuesgoder til neste generasjon. Teamet tilbyr rådgivning i forbindelse med tilrettelegging for og gjennomføring av et vellykket generasjonsskifte, herunder utarbeidelse av testamenter, framtidsfullmakter og transaksjonsdokumenter for overføring. Teamets advokater har omfattende kompetanse innen skatte- og selskapsrett, og bistår klienter med omstruktureringer av selskaper og grupper av selskaper med tanke på tilrettelegging for generasjonsskifte.

Immaterialrett

Vi bistår med juridisk bistand innen immaterialrett, med særlig vekt på opphavsrett, varemerker og domenenavn. Vi utarbeider lisensavtaler, overdragelsesavtaler og andre avtaler som omfatter opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og vi kan bistå med beskyttelse av immaterielle rettigheter i form av registrering av varemerker, design, patent og domenenavn. Vi utarbeider IPR-strategier, og følger opp ovenfor immaterialrettskrenkelser. Vi håndterer tvister for Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter, domeneklagenemnda, WIPO og domstolene.

Nærings­eiendom

Næringseiendom er bredt sammensatt av spisset kompetanse, med advokater som har lang fartstid innenfor transaksjonsvirksomhet. Teamet bistår investorer og eiendomskjøpere, samt eiendomsbesittere og utviklere med tilrettelegging for kjøp og salg av eiendomsselskaper, due diligence, strukturering og omorgansiering, og rådgir i samarbeid med team for Selskap, skatt & avgift alle skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger som oppstår ved kjøp, omdanninger og salg av næringseiendom og transaksjoner. Vi bistår også med utarbeidelse av leiekontrakter, fornyelser og bistår ved avvikling av leieforhold.

Selskapsrett & transaksjoner

Bing Hodnelands bransjeteam for selskapsrett og transaksjoner bistår klienter innenfor de fleste selskapsrettslige problemstillinger, som for eksempel valg av selskapsform, valg av transaksjonsmodell, aksjekjøp- og salg, virksomhetsoverdragelser, due diligence, aksjonæravtaler, aksjonærkonflikter, kapitalendringer, fusjoner/fisjoner og transaksjoner på tvers av landegrensene. Teamet tilbyr bistand til både selskaper, stiftelser, ideelle organisasjoner, styremedlemmer, investorer og privatpersoner.

Sikkerhet, compliance og granskning

Vårt team med spesialister bistår klienter med å etablere og vedlikeholde metodisk compliancearbeid. Vi støtter klienter med kartlegging av virksomhetens risikoområder, både juridiske risikoer og omdømmemessige risikoer. Når bedriften er bevisst det risikolandskapet de navigerer i, har de også større robusthet i møte med en omskiftelig verden. Gjennom våre spesialister innen blant annet personvern, sikkerhet, Corporate Social Responsibility og arbeidsrett tilbyr vi rådgivning knyttet til interne retningslinjer og compliance-tiltak, revisjon eller utarbeidelse av compliance-systemer, interne granskninger samt håndtering av avvik.

Skatt & avgift

Bing Hodnelands bransjeteam for skatt og avgift leverer bistand innenfor de fleste relevante problemstillinger, for eksempel i forbindelse aksjonærtvister, transaksjoner, bokettersyn, internasjonal skatterett, merverdiavgift, tvister med skatte- og avgiftsmyndighetene og generell skatte- og avgiftsrådgivning mv. Advokatene på teamet gir blant annet råd om optimalisering av skatt- og avgiftsbelastning, samt skatt- og avgiftseffekter ved fisjoner/fusjoner og ved omstrukturering og reorganisering av virksomheter. De kan også bistå i skatte- og avgiftsspørsmål i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger. Teamet tilbyr bistand til både norske og utenlandske selskaper, enkeltpersonforetak, stiftelser, ideelle organisasjoner, styremedlemmer, investorer og privatpersoner.

Teater

Bransjeteamet for teater tilbyr bistand knyttet til alle juridiske aspekter ved teaterproduksjoner og kommersialisering av disse. Teamet håndterer blant annet spørsmål om opphavsrett, musikkrettigheter, utøverrettigheter, arbeidsrett og oppdragstakere. Advokatene på teamet bistår med utforming av kontraktsmaler og skreddersydde kontrakter for den enkelte produksjon. Teamet sørger for effektiv klarering av rettigheter, også når produksjonen skal gjøres tilgjengelig på nett, herunder på sosiale medier, og når musikken skal gis ut.

Tomtefeste

Teamet består av advokater med lang erfaring innenfor tomtefeste, både på grunneiersiden og festersiden, og skiller seg derfor ut på et område dominert av enkeltadvokater som representerer enten fester eller grunneier. Ved å samle kompetansen, ser man lettere hvor skoen trykker for begge parter, og man kan identifisere problemstillingene raskere. Advokatene på teamet har prosedert mange av de siste års store festesaker, flere i Høyesterett, og også saken som nå står for den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Flere av advokatene har erfaring fra Norges største transaksjonsfirmaer, og vet derfor hvor viktig kunnskap om tomtefeste er ved store eiendomstransaksjoner og særlig ved OPS-prosjekter.