16. desember 2019

Hvordan ikke oppføre seg på julebord

Kan julebordet få konsekvenser for arbeidsforholdet?

Julebord = løssluppenhet?
Julen nærmer seg, men før julefreden kan senke seg, er det nå julebordsesong. Mange velger etter hvert også å heller arrangere slike fester etter årsskiftet. Julebord forbindes gjerne med hyggelig, kollegialt samvær, god mat og drikke. For enkelte kan det likevel bli litt for mye av det gode, og festen mer løssluppet enn det er som er akseptabelt. Historier om slåsskamper mellom kollegaer og uønsket seksuell oppmerksomhet er ikke uvanlig i kjølvannet av et fuktig julebord, men av og til kan den løsslupne stemningen få rettslige følger.

Er det slik at arbeidsgiver kan sette krav til den ansattes oppførsel, eller kan man som ansatt gjøre som man vil på julebordet? Forblir det som skjer på julebordet, på julebordet? Noen tips hentet fra rettspraksis følger under.

Ikke tro at julebord ikke er jobbrelatert
Spørsmålet kom på spissen i en sak for Agder lagmannsrett, hvor en teamleder ble sagt opp fra sin stilling på grunn av utilbørlig og krenkende opptreden. Begrunnelsen var at teamlederen blant annet hadde opptrådt seksuelt krenkende overfor to 18 år gamle kvinnelige ansatte. Den seksuelt krenkende adferden innebar seksuell omgang i hotellets trappeoppgang med den ene kvinnen som var overstadig beruset, samt tafsing og beføling under skjørtet på den andre.

Teamlederen gikk til søksmål mot arbeidsgiveren, med påstand om at oppsigelsen var usaklig. Han mente at julebordet var et privat selskap utenom arbeidstid og arbeidssted, og at arbeidsgiver ikke kunne regulere de ansattes handlefrihet i private forhold.

Lagmannsretten mente at oppførselen mot de to kvinnene var i strid med arbeidsgivers interne retningslinjer for lederopptreden og allment aksepterte verdinormer, og uttalte at: ”et julebord er et jobbrelatert sosialt arrangement, hvor arbeidsgiveren har rett til å stille krav til de ansattes adferd.” Retten ga arbeidsgiveren fullt medhold i at oppsigelsen var saklig begrunnet og teamlederen tapte saken.

 

Ikke stikk kollega med saks
I 2015 ble en 33-åring dømt til fengsel etter at han på julebordet stakk en kollega minst 10 ganger i rygg, nakke, skuldre og hode med en saks. Om mannen mistet stillingen sin som en følge av dette opplyses ikke i dommen, men det må kunne legges til grunn at arbeidsgiver i en tilsvarende situasjon vil ha grunnlag for å bringe arbeidsforholdet til opphør.

 

Ikke stjel lommeboken til en kollega
På et julebord i 2002 «tok» en mann lommeboken og mobiltelefonen til en kollega. Han ble frifunnet for tyveri, men mistet jobben.

 

Ikke arranger drøye quizer
Det er ikke uvanlig at det arrangeres quiz eller andre typer leker på julebordet, men det finnes grenser for hva som anses akseptabelt i arbeidslivet. En quiz som gikk ut på at de ansette skulle gjette hvem av de kvinnelige ansatte sine bryster som fremgikk på bilder som ble vist i et filmlignende innslag ble av Lagmannsretten ansett som ikke seksuelt trakasserende adferd.

Det er sannsynlig at utslaget av denne dommen fra 2004 hadde vært et annen i dag. Det kan uansett ikke anbefales å kjøre en lignende quiz på årets julebord.

 

Ikke true sjefen med kniv
På en juleavslutning mottok de ansatte en knivsett i julegave. En av de ansatte tok en av knivene og la den mot halsen til sin leder og ville ha høyere lønn. Lagmannsretten vurderte dette som «en spontan, lite gjennomtenkt handling. Foretatt i en noen løssluppen atmosfære blant arbeidskollegaer som kjente hverandre godt». Hendelsen ble ikke ansett som grunnlag for verken avskjed eller oppsigelse, men lignende oppførsel kan ikke anbefales.

Rettspraksis viser at en bør opptre fornuftig på julebord til tross for at det er et arrangement som skjer utenfor arbeidstid og at servering av alkohol innebærer et reelt ansvar både for virksomheten og for arbeidstakerne som deltar.

 

Hvilke krav kan arbeidsgiver stille til de ansatte?
Arbeidsmiljøloven stiller krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og setter forbud mot trakassering, og det er arbeidsgivers plikt å påse at disse kravene overholdes.

Sosiale arrangementer i regi av jobb vil ofte være nært knyttet til det sosiale klima i arbeidshverdagen, og arbeidsgiver plikter dermed å påse at hendelser på jobbfest ikke kommer i konflikt med kravet til forsvarlig arbeidsmiljø. Både fysisk vold og seksuell trakassering er eksempler på hendelser som kan innebære at ansatte føler seg presset og truet på jobb, noe som igjen kommer i konflikt med kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø og forbudet mot trakassering mv.

Hvor grensen skal gå for hva som bør være tillatt må vurderes konkret. Det kan også være viktig for et godt arbeidsmiljø at man kan ha en avslappet stemningen i sosiale lag, og at takhøyden er romslig.

 

Advarsel, oppsigelse eller avskjed?
Dersom en ansatt går over grensen, må arbeidsgivers reaksjon avpasses ut i fra hvor alvorlig hendelsen er. I enkelte sammenhenger vil det være mest passende med en muntlig eller skriftlig advarsel, mens i andre tilfeller er hendelsen så grov at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse eller avskjedigelse av den ansatte.

Avskjed er likevel forbeholdt de grovere overtramp, med krav om at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Riktig reaksjon vil også være viktig for å sette et eksempel overfor de øvrige ansatte på hva som er akseptabelt og ikke. Det vil også kunne være fornuftig å ha klare retningslinjer i forkant av julebordet, slik at de ansatte vet hva de har å forholde seg til.

 

Godt julebord!