HVA ER ETT VAREMERKE VERDT?

Å sette en økonomisk verdi på immaterielle rettigheter – eksempelvis et varemerke – er ikke enkelt. Og kan det pantsettes?

IT & Media

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 10.12.2013.

Kan varemerker ha økonomisk verdi?
Svaret er naturligvis JA. Alle er enige om at varemerker som Coca Cola, Jotun og Friele har enorm økonomisk verdi for selskapet som eier disse.

Det er imidlertid ikke like enkelt å fastslå hva et varemerke kan være verdt, hvordan det skal verdsettes – og om det kan pantsettes for lånefinansiering av et selskaps utvikling og drift. Jeg skal redegjøre nærmere for noen metoder som brukes ved verdifastsettelse varemerker og for adgangen til å pantsette varemerker.

Verdifastsettelse
Det er komplisert å fastsette verdien på et varemerke.

Verdien av fast eiendom derimot, beregnes som regel med utgangspunkt i sammenliknbare tilfeller – en markedsbasert beregning. Fast eiendom er et formuesgode som nokså hyppig omsettes, og verdien fastsettes basert på hva tilsvarende eiendommer omsettes for i tilsvarende marked, tilsvarende område, standard etc. En slik verdifastsettelse viser seg å gi et nokså presist bilde av verdi – selv om det naturligvis finnes store avvik og sluttsummen ofte kan bli tilfeldig.

Markedsbasert beregning er en metode som vanskelig lar seg anvende ved verdifastsettelse av varemerker. Varemerker er ikke et typisk formuesgode som omsettes hyppig, og det er svært vanskelig å finne omsetningsprisen på et tilsvarende varemerke, med tilsvarende «goodwill» og tilsvarende kvaliteter. Vi må derfor anvende alternative metoder.

Alternative beregningsmetoder
Et varemerke kan verdifastsettes med utgangspunkt i hvilken inntjening et selskap har som følge av å eie og benytte varemerket. Det er da mulig å foreta beregninger av fremtidige kontantstrømmer.

En annen metode er å beregne seg frem til hva det ville koste å (gjenan)skaffe seg et slikt varemerke, ved utvikling eller kjøp.

Det er store usikkerhetsfaktorer ved disse alternative beregningsmetodene. For å minske usikkerhetsfaktorene er det viktig å sikre og beskytte varemerkerettighetene mot konkurrenter.

Sikring av varemerkerettigheter
Rett til varemerke fås ved innarbeidelse eller registrering. Rett som er oppstått ved innarbeidelse, er ofte langt mer usikker enn en registrert rett, og det vil ofte kunne bli store utfordringer knyttet til å bevise omfanget av den innarbeidede rettigheten ved eventuell tvist.

Det er derfor absolutt å anbefale at kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester registreres som varemerker. At varemerket er registrert skaper stor sikkerhet rundt rettigheten, og vil virke verdiøkende for varemerket. Et eksempel er at varemerkeinnehaver lisensierer ut retten til å bruke varemerket til andre selskap mot lisensbetaling (royalty). I tillegg vil en varemerkeregistrering gi best beskyttelse mot konkurrerende virksomheter.

Pantsettelse av varemerke
Det er adgang til å pantsette varemerkerettigheter. Dette er regulert i panteloven hvor det omfattes av reglene om pantsettelse av driftstilbehør.

Det er langt større notoritet rundt et registrert varemerke enn et innarbeidet varemerke. Registrering av varemerke vil dermed både virke positivt for selve verdsettelsen av varemerket og derigjennom også virke positivt for pantsettelsesmuligheten. Jo høyere verdi varemerket anses for å representere, desto enklere vil det være å få banken til å yte lån til eksempelvis utvikling og drift mot pant i varemerkerettigheten.

Forfatter

Marius A. Rød

  • partner | advokat