Hevd – rett til andres eiendom

Fast Eiendom & Entreprise

Denne artikkelen bøe først publisert 25.06.2010.

 

Hva er hevd?
Hevd betyr at du uten avtale med eieren kan opparbeide deg en rett til å disponere en gjenstand eller eiendom (oftest i praksis: en del av en eiendom) som om den var din egen.

 

Jeg vil illustrere dette ved en aktuell parkeringssak som mitt firma behandler nå: To naboeiendommer. På den ene står det en bygning oppført i 1930-årene med ca. 30 leiligheter. Dette var opprinnelig en utleieeiendom, fra en gang midt på 1970-tallet seksjonert og de fleste av beboerne eier i dag sine leiligheter. På naboeiendommen står det en eldre kontor-/infrastrukturbygning. Mellom de to bygningene ligger en cirka 30 meter bred ”stripe”, regulert til friareal. Friarealstripen ligger på naboeiendommen. På den siden av boligbygget som vender mot naboeiendommen har boligbygget sin adkomstvei inn til noen garasjer i bygget og langs/inntil den asfalterte adkomstveien er det også opparbeidet/asfaltert en del parkeringsplasser. Mellom parkeringsplassene og naboeiendommen er det et vanlig gjerde.

 

De fleste med tilknytning til de to eiendommene har tidligere trodd at dette gjerdet sto i tomtegrensen. Ny eier av naboeiendommen har imidlertid funnet ut at eiendomsgrensen ligger inne i det arealet som benyttes til parkering for boligbygget. Må da boligbyggets parkeringsbruk opphøre dersom det ikke kan inngås en avtale med den nye eieren av nabobygget?

 

Dette kan hevdsloven fra 1966 gi svaret på. Enten man benytter lovens bestemmelser om eiendomshevd (§§2-6) eller brukshevd (§7) kan boligbyggsameiet ha ervervet retten til å eie/bruke parkeringsarealet dersom beboerne har brukt parkeringsarealet i 20 år og i denne perioden har trodd at de har hatt rett til å bruke arealet (kravet til aktsom god tro). Det vil da bli et bevisspørsmål om hvor lang tid bruken har pågått og om beboerne har vært i god tro i denne brukstiden.

 

Alders tids bruk
For rett til en bruk av fremmed eiendom som ikke synliggjøres av en ”fast tilstelling” og ikke er nødvendig adkomstvei eller opplagsplass er hevdstiden hele femti år (hevdslovens § 8). Dette kalles av noe ”alders tids bruk”. En asfaltert parkeringsplass vil falle inn under karakteristikken ”fast tilstelling”, og for parkeringsplassen i mitt eksempel blir da hevdstiden 20 år.

 

Uttrykket alders tids bruk eller festnet bruk er imidlertid også et uttrykk for at bruk gjennom nærmest ”uminnelige tider” (eller i hvert fall over 50 år) kan gi grunnlag for erverv av total eiendomsrett eller bruksrett, spesielt der bruken er utøvet av en større personkrets, men ikke nødvendigvis med stor kontinuitet.

 

Tålt bruk
Med uttrykket tålt bruk menes at eieren av den eiendom som andre har benyttet har samtykket i bruken. Et slikt samtykke – dersom det er uttrykt overfor brukerne – vil medføre at brukerne ikke blir i aktsom god tro med hensyn til deres rett til bruken. Vi er da over i et avtalelignende forhold, og det er klart at den som ved en avtale bruker en del av en eiendom ikke i god tro kan hevde at vedkommende (uavhengig av slik avtale) har rett til bruken. Derved kan bruksretten ikke erverves ved hevd dersom bruken må anses å være basert på tålt bruk.

Forfatter

Per P. Hodneland

  • partner | advokat (H)