Har du permitterte ansatte eller skal du permittere? – Vær obs på nye regler

Grunnet tiltakene som ble iverksatt for å begrense utbruddet av covid-19-viruset, har mange virksomheter enten permittert eller vurdert å permittere sine ansatte. Her er endringene knyttet til permittering som du som arbeidsgiver bør vite om.

Arbeidsrett

Arbeidsgiveres lønnspliktperiode ved permittering endres

I forbindelse med smitteverntiltak grunnet covid-19 iverksatt av regjeringen ble arbeidsgivers lønnsplikt etter permitteringslønnsloven redusert fra 15 til 2 dager. Stortinget øker nå antall dager arbeidsgiver har lønnsplikt i starten av en permittering fra 2 til 10 dager. Dette vil gjelde for permitteringer som trer i kraft etter 1. september 2020.

 

Tilskudd for arbeidsgivere som avslutter permittering

 Stortinget vedtok 23. juni 2020 en ny midlertidig ordning for tilskudd til arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskuddsordningen gjelder ansatte som var permitterte per 28. mai 2020 og som tas tilbake før 1. juli eller før 1. august 2020. Ordningen innebærer at arbeidsgivere kan søke om tilskudd for både juli og august, eller bare for august. Tilskuddsordningen gjelder både for selskap og enkeltpersonforetak.

 

Vilkårene for tilskudd er:

1) Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai. Dersom man har permittert ansatte etter 28. mai 2020 kan det ikke søkes om tilskudd for å ta disse tilbake. Merk at frilansere, oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende ikke er å anse som ansatte og kan ikke søkes tilskudd for.

2) Virksomheten kan ikke være under konkursbehandling/avvikling m.m.

3) Virksomheten må tilfredsstille alle krav til betaling av skatter/avgifter, rapportering og dokumentering.

4) Virksomheten må ha omsetningsfall på mer enn 10 %.

5) Virksomheten må være registrert i Aa-registeret og rapportert riktig.

6) Den ansatte må settes tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen. Det vil si at en fulltidsansatt må tilbake i en 100 % stilling, mens en deltidsansatt i 50 % minimum må tilbake til sin 50 %. Det vil etter dette være adgang til å øke stillingsprosenten til den ansatte dersom ønskelig, men det gis ikke tilskudd for arbeid utover den tidligere stillingsprosenten. Ordningen er ikke til hinder for at den ansatte som tas tilbake fra permitteringen avvikler ferie i perioden.

7) Dersom man søker tilskudd kan de aktuelle ansatte ikke sies opp eller permitteres på nytt før 1. oktober 2020.

 

Tilskuddenes størrelse avhenger av omsetningsfallet til virksomheten. Dersom omsetningsfallet er på minst 30 % gis tilskudd med et fast beløp på kr. 15.000,- per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering.

 

Dersom omsetningsfallet har vært mindre enn 30 %, graderes tilskuddsbeløpet etter størrelsen på omsetningsfallet. I slike tilfeller beregnes tilskudd per måned per fulltidsansatt til kr. 75.000,- multiplisert med prosentvis omsetningsfall fratrukket 10 prosentenheter/prosentpoeng.  Eksempelvis vil en arbeidsgiver som har hatt omsetningsfall på 20 % motta tilskudd på kr. 7.500,- per fulltidsansatt, mens en arbeidsgiver som har hatt omsetningsfall på 25 % vil få et tilskudd på kr. 11.250,- per fulltidsansatt.

 

Institusjoner/organisasjoner som ikke har erverv til formål (omfattes av skatteloven § 2-32) og som dermed ikke driver skattepliktig virksomhet, gis tilskudd på kr. 10.000,- per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Her kreves ikke omsetningsfall ettersom det ikke finnes relevant tallgrunnlag for å beregne omsetningsfall.

 

Tilskuddets størrelse graderes etter stillingsprosent ved permitteringstidspunktet og permitteringsgrad per 28. mai 2020. Dette innebærer at utregningene ovenfor kun vil gjelde for ansatte som har vært 100 % permitterte per 28. mai 2020. For en ansatt i 80 % stilling kan arbeidsgiver kun motta 80 % tilskudd. Og dersom en ansatt tar tilbake fra 50 % permittering, vil arbeidsgiver kun motta tilskudd tilsvarende 50 % av stillingsprosenten før permittering.

 

Det er Skatteetaten som er tilskuddsmyndighet og tilskuddssøknadene leves på www.lonnstilskudd.no  fra oktober 2020 og man kan benytte ordningen helt uavhengig av andre ordninger.

 

Forfatter

Limita Lunde

  • advokatfullmektig