GÅRDEIERS ANSVAR FOR SNØRYDDING

 

Fast Eiendom & Entreprise

Ansvar

Gårdeier har et særlig ansvar for å holde sin eiendom i slik stand at skade på person eller eiendom unngås. Ansvaret følger både av privatrettslige og offentligrettslige regler, og er dels ulovfestet, dels lovfestet. Her vil vi gi en kort oversikt over hvilket ansvar gårdeier må være seg bevist, og hvilke konsekvenser eventuelt ansvar kan medføre.

Som gårdeier omfattes her både privatpersoner og juridiske subjekter (typisk AS). Dersom gårdeier er et AS, vil daglig leder og selskapets styre kunne ha et særlig ansvar tilsvarende det ansvaret en privatperson vil ha.

Uaktsomhetsansvar

Rettspraksis har gjennom en årrekke fastslått at gårdeier har et alminnelig ulovfestet ansvar dersom det fra gårdeiers side er utvist uaktsomhet som leder til skade på person eller eiendom. Som Høyesterett uttalte i en sak fra 1960: ”Gårdeieren kunne ikke bare la det drive, slik som det her har vært gjort”. Gårdeier kan altså bli erstatningsansvarlig for det uhell og den skade som kunne ha vært unngått dersom gårdeieren kunne eller burde ha handlet annerledes og dette ville ha hindret uhellet og skaden. Uaktsomhetsansvaret rammer både aktive handlinger og unnlatelser.

Objektiv ansvar

For forhold ved eiendommen som medfører ekstraordinær eller øket risiko for uhell har gårdeier i tillegg et objektivt ansvar (ansvar uten skyld). Dette ble fastslått så langt tilbake som i 1939, i den såkalte ”Gesimsdommen”, der Høyesterett uttalte at ”det må stilles strenge krav til det tilsyn og den kontroll en eier av en bygning av art og beliggenhet som Central Hotell må øve for at eiendommen på grunn av dens tilstand ikke skal utsette trafikken for fare”, og at ”En gesims som den foreliggende representerer et særpreget og ekstraordinært faremoment ved bygningen”. Gårdeier må sørge for særlig tilsyn, kontroll og utbedring av en eiendom som er særlig utsatt for eksempelvis takras, istapper etc.

Offentligrettslig ansvar

Gårdeier har også lovfestet ansvar for å holde eiendommen i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår, herunder for rydding av snø og is. Plan- og bygningsloven § 31-3 pålegger gårdeier å sikre og istandsette eiendom slik at det ikke oppstår fare for skade.

Politiloven § 14 gir kommunene adgang til gjennom forskrift å fastsette vedtekter, blant annet om å sikre ferdsel og regulere hus- og grunneiers plikt til å holde fortau rent og ryddig, samt og rydde for snø og strø når det er glatt. Slike vedtekter omtales gjerne som Politivedtekter.

Politivedtektene for Oslo har et eget kapittel om gårdeiers særlige plikter, og fastslår at gårdeier har ansvar for å varsle om særlig fare, samt for å rydde snø og is og forhindre takras.

Politivedtekter

Straks snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, plikter gårdeier straks å sette opp avvisere eller liknende innretninger for å varsle forbipasserende om at ferdsel innebærer risiko for fare. Videre må gårdeier påse at taket snarest mulig blir ryddet (§ 4-1).

Merk at avvisere eller liknende innretninger skal fjernes senest innen 7 dager. I motsatt fall må gårdeier kunne dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding (§ 4-1).

Videre må gårdeier, eller den som utfører brøyting, ikke legge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for den offentlige ferdsel.

Takras skal ryddes snarest mulig.

Gårdeiers plikter er nokså strengt regulert, og det er korte frister for rydding av is og snø. Det er særlig i smelteperioder at gårdeier må være rask, dersom gårdeier ikke på forhånd har vært ”føre var”. Is som faller fra en 5-6 etasjers bygning vil lett kunne ha katastrofale følger, som gårdeier etter en nærmere vurdering vil kunne bli ansvarlig for.

Merk at tiltakene som gårdeier plikter å gjennomføre iht Politivedtektene ikke nødvendigvis vil frita for et sivilrettslig erstatningsansvar (uaktsomhetsansvaret og objektiv ansvar). Det vil imidlertid kunne være et argument for at gårdeier har handlet aktsomt dersom Politivedtektene er fulgt.

Erstatning og miljøgebyr

Brudd på gårdeiers plikter, slik disse er skissert ovenfor, kan medføre erstatningsansvar for økonomisk tap ved person- og tingskader som påføres som følge av takras, snø og is. I tillegg vil brudd på Politivedtektene kunne sanksjoneres med et miljøgebyr. Kommunens miljøgebyr for brudd på gårdeiers plikter i forhold til snø, is og takras er kr 5 000,-. Brudd på gårdeiers plikter i forhold til snørydding og strøing medfører et miljøgebyr på kr 500.

Straffansvar

Gårdeier kan også bli strafferettslig ansvarlig for skade som påføres person eller eiendom ved forsømmelser av vedlikehold etc. Avhengig av skaden kan gårdeier bli ilagt fengsels- eller bøtestraff. Vedlikeholdsforsømmelser vil normalt gi grunnlag for bøtestraff, men ved eksempelvis tap av liv eller annen alvorlig skade på fremmed eiendom vil straffeloven kunne gi grunnlag for fengselsstraff.

Forfatter

Marius A. Rød

  • partner | advokat