FYRVERKERI – MULIG MILLIONKRAV VED UVETTIG BRUK!

 

Fast Eiendom & Entreprise

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 02.01.2017

Skader forårsaket av fyrverkeri

Fyrverkeri kan forårsake omfattende skade på eiendom. Bygninger av trekonstruksjon og biler er sårbare for antenning av fyrverkeri. Glass har også potensial til å bli lett knust av fyrverkeri i nærheten. For ikke mange dager siden omkom 31 personer – voksne og barn, i en fyrverkerieksplosjon i Mexico. Det sier noe om skadepotensialet.

At det oppstår flere branner i desember enn andre måneder, skyldes imidlertid ikke bare fyrverkeri alene. Den andre hovedårsaken er økt bruk av levende lys i desember måned. Sjansen for fyrverkeri skade på en bolig eller næringsbygg er imidlertid relativt liten.

Som følge av det store skadepotensialet, er det en omfattende regulering av både salg og bruk av fyrverkeri. Alle forsikringsselskap gir også råd til bruk av fyrverkeri på nyttårsaften for å unngå skader – både personskader og materielle skader.

Til tross for omfattende regulering og råd, så medfører fyrverkeri på nyttårsaften personskader og skader på eiendom. Hvem skal til syvende og sist betale for disse skadene?

Forsikringsdekning

Dersom det oppstår skader på bygninger eller annen eiendom som følge av fyrverkeri, vil dekning av kostnader med utbedringer som oftest være inkludert i en eller annen forsikring. Dette uavhengig av om antenning eller skade skjedde ved at rakett sprengte i luften eller er avfyrt direkte mot et hus. Det er uansett vanskelig å utpeke en skadevolder for slike skader og/eller fastslå at skaden kan lastes den som tente på raketten.

I unntakstilfeller er det mulig å utpeke en skadevolder og dersom skaden er en følge av bevisste handlinger (forsettlig) eller grov uaktsomhet, blir det både vurdert straffeforfølgelse fra det offentlige og regresskrav fra forsikringsselskap som har betalt erstatning for utbedringskostnader.

Grov uaktsomhet og regressansvar

Fyrverkerimarkedet består av både lovlig og ulovlig fyrverkeri. Ulovlig fyrverkeri er ofte noe som er «hjemmesnekret», enten med deler fra lovlig fyrverkeri eller lovlig fyrverkeri sammensatt med annet. Bruk av ulovlige raketter anses nesten alltid som grov uaktsomt og vil kunne medføre både straff og regressansvar – særlig dersom dette fører til skade på personer eller eiendom.

Dersom det gjelder skade på egen eiendom, vil forsikringsselskapene normalt kreve en avkortning (reduksjon) i forsikringsoppgjøret selv om de ikke nødvendigvis krever regress for alle kostnadene.

Det anses også som forsettlig eller grovt uaktsomt om skadevolder sikter på folkemengder eller eiendom med raketter og annet fyrverkeri, eller bevist plasserer fyrverkeri postkasser eller lignende.

Dersom du har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, risikerer du ikke bare å skade andre mennesker eller gjenstander, men både straff (gebyr og fengsel i alvorlige tilfeller) og regresskrav fra forsikringsselskapene til dekning av utbedringskostnadene. Slike regresskrav kan komme opp i flere millioner kroner.

Hvis du har mistanke om at skaden ble forårsaket bevisst, er det relevant for forsikringsselskapene at dette rapporteres til politiet, dette enten skadene er forårsaket av eksempelvis kinaputter i postkassen eller fyrverkeri satt fast til bilen. Politiet har annonsert opptrapping og en tøffere håndtering av denne type hærverk.

Skade på eiendom

Det skjer ofte at fyrverkeri havner på tak og skytes mot boligvegg. Selv om en bluss kommer under en taksten er det relativt små sjanser for at det skal bryte ut en brann, men sjansen er like fullt tilstede.

Dersom det oppstår en brann som følge av fyrverkeri, vil brannen og dets konsekvenser være dekket av boligforsikringen. Dette gjelder ikke bare brannen, men også vannskader fra slukningsarbeidet. Oppstår brannen i en blokk, vil også røyk- og vannskader i andre leiligheter bli dekket av forsikringen.

Det finnes beklageligvis flere tilfeller av brann i boliger som følge av ufornuftig bruk av fyrverkeri. I flere av disse sakene har også forsikringsselskapene krevd alle kostnader dekket av de skadevoldere som har opptrådt forsettlig – siktet på person eller eiendom med raketter, eller grovt uaktsomt – laget egne raketter som medførte en eksplosjon.

I ett eksempler fra rettspraksis ble beboere i en leilighet holdt ansvarlig for alle utbedringskostnader til sameiet, etter en brann startet i den aktuelle leiligheten. Røyk og ild medførte bygningsskader for mer enn to millioner kroner. Brannen startet i den aktuelle leiligheten på grunn av uaktsom bruk av fyrverkeri inne i leiligheten. Borettslaget fikk full erstatning og forsikringsselskapet fremmet regresskrav mot beboerne av den aktuelle leiligheten. I tillegg bemerkes at beboerne i den aktuelle leiligheten også fikk avkortning i erstatningen knyttet til innbo- og løsøreforsikringen.

I tillegg til brann- og eksplosjonsskader vil også noen ganger annen skade på eiendom oppstår. For eksempel kan papiret fra brukte raketter eller annet fyrverkeri, bli liggende på tak og vinduskarmer og lage fargemerker. Slike skader dekkes ikke av brann eller eksplosjonsforsikring og det er ikke mange forsikringer som dekker slik skade. Dette må avklares i hvert enkelt tilfelle og ved gjennomgang av forsikringsvilkårene.

Skade på innbo

Fyrverkeri kan også skade innbo og løsøre direkte, uten at boligen som sådan blir skadet nevneverdig. Dette gjelder for eksempel tilfeller der raketter eller annet fyrverkeri kommer inn gjennom vindu eller dører. Dersom det ikke oppstår brann, vil skadene normalt være smelteskader på møbler og annet. Dette er ikke det samme som brannskader, og er ikke dekket av alle innboforsikringer.

Oppsummering

Faren for skade, både på personer og eiendom, tilsier at det bør utvises varsomhet ved bruk av fyrverkeri. Dette også siden uaktsom bruk av fyrverkeri kan bli betraktet som såpass grovt at det kan føre til straffeforfølgelse og regressansvar i millionklassen.

Vi håper så mange som mulig følger anbefaleringer og råd for god aktsom bruk av fyrverkeri, og at det blir minst mulig skader som følge av fyrverkeri på nyttårsaften. Godt nytt år!

Saken er også publisert på Hegnar.no.

Forfatter

Jarle Edler

  • partner | advokat