FRI FERDSEL PÅ SKI I PÅSKEFJELLET?

Hvorvidt du kan kjøre fritt i og mellom bakker og berg og hyttevegger, beror blant annet på om eiendommen du kjører på er å anse som innmark eller utmark.

Fast Eiendom & Entreprise

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 22.04.2014

Ferdselsrett på ski – alpinanlegget

Den 28. januar i år avsa Høyesterett en enstemmig dom hvor det ble fastslått at heistraseen i et alpinanlegg er innmark, mens nedfartene må anses for å være utmark i friluftslovens forstand. Dette innebærer at nedfartene faller inn under den såkalte allemannsretten, der enhver har rett til å ferdes «fritt».

Friluftsloven § 2 gir enhver rett til å ferdes til fots i utmark hele året, dette omfatter også ski. Allemannsretten gjelder etter § 3 også innmark «i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober». Unntak er gjort for «gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park og annet for særskilt øyemed inngjerdet område hvor almenhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker».

Forutsetningene for allemannsretten er at ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Grunneiers rett til å fastsette regler for heisanlegget

Heisanlegget og området rundt vil normalt være å anse for innmark, og Høyesterett fastslår at bruk av heisanlegget uansett ikke vil være omfattet av allemannsretten, i det dette området vil falle inn under ovennevnte unntaksbestemmelse.

Grunneier kan altså fastsette vilkår for bruk av heisanlegget etter eget forgodtbefinnende – likevel forutsatt et generelt saklighetskrav siden tjenesten er standardisert og ytes til allmennheten.

Grunneiers rett til å fastsette regler for nedfarten

Friluftsloven åpner for at kommunen med samtykke fra eieren kan fastsette atferdsregler som enhver som ferdes i området plikter å følge, men gir ikke grunneier selv anledning til å fastsette regler. Friluftsloven åpner imidlertid for at grunneier har bortvisingsrett for «folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigede interesser for skade eller ulempe» (§ 11).

For grunneier/anleggseier blir det da et spørsmål om i hvilken utstrekning grunneier kan utføre kontrollerende tiltak for bruken av nedfartene – når nedfartene er utmark «beheftet» med allemannsretten og i utgangspunktet står til fri bruk for alpinistene.

Selv om bruken er fri, har grunneier/anleggseier et legitimt behov for å utføre kontrollerende tiltak i nedfartene. Av hensiktsmessige årsaker bør anlegget kunne stenge traseer for fri ferdsel på grunn av renn, trening, preparering osv.

Det er også behov for at anleggets brukere til en viss grad holdes under oppsyn av skipatruljer, slik at brukere kan bortvises dersom de utgjør en fare for seg selv eller andre på grunn av sin skikjøring. Loven åpner for slik kontroll av grunneier, og rettspraksis har vis at grunneier/anleggseier kan komme i erstatningsansvar dersom det oppstår personskader på grunn av for dårlig sikkerhet i nedfartene. Merk: allemannsretten gjelder med den begrensning at ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Det må anses lite tvilsomt at grunneier kan utøve kontroll med bakken og fastsette alminnelige regler for å sikre hensynsfull bruk, sikkerhet etc. De nærmere grensene for grunneiers bestemmelsesrett er imidlertid uklare. Det kan argumenteres med at grunneier basert på avtalerettslige prinsipper kan fastsette strengere vilkår for bruken, fordi brukerne ved kjøp av heiskort inngår en avtale med grunneier/anleggseier, der bruker godtar de vilkår som er satt for bruk av heisen og anlegget som helhet. I alle alpinanlegg vil skivettreglene gjelde og enkelte anlegg vil også ha ytterligere vilkår for bruken. Disse vilkårene gjøres gjerne kjent for skiløperen ved oppslag nederst i bakken ved heishusene eller annet synlig sted – og ligger etter vår oppfatning innenfor grunneiers bestemmelsesrett.

Ski in, ski out

Også ved ferdsel mellom hytteveggen og alpinanleggets bakker, vil begreper som innmark og utmark få betydning. I innmark er allmennhetens ferdselsrettigheter mer beskjedne og det er bare i vinterhalvåret – det vil si den tid innmarker er snødekket eller tilfrosset – at man kan ferdes der til fots eller på ski. Slik ferdsel er imidlertid ikke tillatt på gårdsplass eller hustomt, i inngjerdet hage eller park.

Ski in, ski out-muligheten kan dermed være begrenset dersom denne innebærer at du blir nødt til å bevege deg over nabohyttens inngjerdede hage eller over dennes gårdsplass.

Normalt vil allemannsretten sikre din adgang til å ake over andres eiendommer til alpinbakken – men også her bare dersom ferdselen er hensynsfull og aktsom og ellers ikke er til skade for andre tungtveiende interesser.

Forfatter

Marius A. Rød

  • partner | advokat