28. februar 2020

Forslag til nye regler om kildeskatt på royalty og renter

Finansdepartementet sendte den 27. februar forslag om å innføre kildeskatt på royalty og renter på høring.

Etter dagens regler er det ikke hjemmel til å ilegge kildeskatt på renter og royalty. Det er mange land som ilegger kildeskatt på renter og royalty, men Norge har så langt ikke hatt internrettslig hjemmel.

 

Hvis for eksempel et selskap hjemmehørende i utlandet mottar royalty eller renter fra norsk selskap, er derfor inntekten, etter dagens regler, ikke skattepliktig for mottakeren, forutsatt at inntekten ikke skal tilordnes et fast driftssted i Norge.

 

I forslaget foreslår departementet at det innføres kildeskatt på royalty og renter som utbetales til nærstående foretak i utlandet. Skatteplikten skal omfatte rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland og vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty).

 

I tillegg vurderer departementet om skatteplikten bør omfatte betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av visse fysiske driftsmidler.

 

Kildeskatt på royalty og renter er ikke nytt. Det er som nevnt mange land som har slike regler. En begrunnelse for reglene er at inntektene har en nær tilknytning til landet fordi inntektene er oppstått der. Hovedformålet med forslaget er imidlertid å motvirke overskuddsflytting fra Norge til nærstående mottaker i utlandet. Dette kan skje ved kunstig høye rente eller royalty betalinger. I tillegg skal reglene motvirke dobbelt ikke-beskatning. Hvis mottaker er hjemmehørende i en stat hvor inntekten ikke er skattepliktig eller skattlegges svært lavt, vil slik dobbelt ikke-beskatning skje.

Departementet foreslår at kildeskattesatsen skal settes til 15 prosent av bruttobetalingen. Denne satsen kan imidlertid være begrenset av skatteavtaler.

Kildeskatten skal fastsettes ved trekk. Utbetaleren i Norge vil være den som vurderer skatteplikt og foretar skattetrekk. Betaleren kan holdes ansvarlig for manglende trekk.

 

Departementet tar sikte på at reglene skal tre i kraft med virkning fra 1. januar 2021.