DAGLIG LEDER – MELLOM BARKEN OG VEDEN

 

Selskapsrett & Transaksjoner

På flere måter er daglig leder i en spesiell situasjon. Daglig leders rettigheter og forpliktelser er både regulert i arbeidsmiljøloven og i aksjeloven. Daglig leder er således både en ansatt og et «selskapsorgan».

Aksjeselskaper kan fritt velge om de vil ha en daglig leder. Om de vil kan de også ha flere enn en daglig leder. Regelen er begrunnet i at det bør være opp til selskapet selv hvordan det ønsker å organisere seg på dette punkt. Tidligere var det kun aksjeselskap hvor aksjekapitalen var over 3 millioner som var forpliktet til å måtte ha daglig leder.

For øvrig er man ikke forpliktet til å benytte selve betegnelsen daglig leder. Om selskapet ønsker det kan man for eksempel bruke titler som administrerende direktør eller CEO («Chief Executive Officer»).

Det er styrets jobb å ansette daglig leder, med mindre vedtektene bestemmer at dette skal gjøres av generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen.

Dersom daglig leder også er aksjonær i selskapet vil ytterligere regler få anvendelse. De skal vi imidlertid la ligge i denne omgang.

Oppgaver og verktøy

Etter aksjeloven skal daglig leder stå for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Ofte deles daglig leders arbeidsoppgaver inn i tre hovedområder; strategi, organisasjonsutvikling og operasjonell drift.

I samarbeid med styret skal altså daglig leder utvikle en strategi og en målsetting for selskapet. Det er da daglig leders ansvar å sørge for at organisasjonen – de ansatte og funksjonsfordelingen mellom disse – er tilpasset strategien. Er den ikke det, vil det være vanskelig å gjennomføre strategien. For det tredje er daglig leder ansvarlig for «day-to-day-operations». Den daglige driften må altså følges opp slik at målene oppnås.

Daglig leder har rett og plikt til å forberede saker som skal styrebehandles. Videre har han/hun rett og plikt til å kreve at visse saker behandles av styret i samråd med styrets leder. Daglig leder har rett og plikt til å delta på styremøter og har rett til å uttale seg.

Selskapsorgan

Selv om det er daglig leder som har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet, skal styret føre tilsyn med den daglige ledelse og har myndighet til å instruere daglig leder. Videre skal daglig leder i et AS rapportere til styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver fjerde måned.

Utenfor daglig leders kompetanse ligger saker av uvanlig art eller av stor betydning. Hvilke saker som omfattes av dette er ikke definert i loven, og må vurderes ut i fra selskapets størrelse, den ordinære drift og alminnelige disposisjoner i selskapet. I slike saker må daglig leder som hovedregel innhente fullmakt fra styret.

Til tross for at daglig leder ikke alltid har kompetanse til å binde selskapet, er daglig leder normalt legitimert utad. Daglig leder kan dermed i visse tilfeller binde selskapet selv om nødvendig kompetanse eller fullmakt mangler. Hvorvidt selskapet faktisk blir bundet av disposisjonen i slike tilfeller avhenger også av avtalemotparten. Dersom avtalemotparten forsto eller burde ha forstått at daglig leder gikk utover sin kompetanse, og det ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende, kan selskapet bli ubundet av disposisjonen.

Arbeidstakeren

Arbeidsmiljølovens regler kommer til anvendelse også for daglig leders arbeidsforhold, men loven inneholder noen særlige unntak og regler som innebærer at daglig leder kan ha et noe svakere vern enn de fleste øvrige ansatte.

Et eksempel er arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel som regulerer arbeidstiden for arbeidstakere, herunder overtidsarbeid, søndags- og nattarbeid, ukentlig fri med mer. Kapittelet gjør unntak for ansatte med ledende og særlig uavhengige stillinger, noe som innebærer at daglig leder som regel ikke vernes av disse reglene.

Daglig leders stillingsvern er som utgangspunkt likt øvrige ansattes stillingsvern. Den særlige rollen og ansvaret en daglig leder har, innebærer likevel at grunnlaget for oppsigelse kan være noe annerledes.

Videre inneholder arbeidsmiljøloven en begrensning i stillingsvernsreglene for virksomhetens øverste leder. Daglig leder er ikke alltid den øverste lederen, men i de tilfeller hvor daglig leder er den øverste leder gjelder ikke reglene om oppsigelse dersom det blir inngått forhåndsavtale om dette. En slik forhåndsavtale innebærer at det ikke kreves saklig grunn for beslutningen om oppsigelse, og at øverste leder som hovedregel ikke kan gå til søksmål med påstand om usaklig oppsigelse i henhold til de særlige prosessreglene i arbeidsmiljøloven. For at en slik avtale skal være gyldig må øverste leder motta en etterlønn. Det stilles imidlertid ikke krav til etterlønnens størrelse.

Bindeleddet

Daglig leder er bindeleddet mellom styret og virksomheten. Han/hun er virksomhetens øverste administrative leder og er både en arbeidstaker og et selskapsorgan. Å kartlegge det juridiske innholdet i denne posisjonen kan være krevende både teoretisk og ikke minst i praksis. I tillegg til at daglig leder må kjenne sine forpliktelser og sine rettigheter, må han/hun ofte ha en rekke andre egenskaper og oppgaver. Listen er for lang til at alt kan ramses opp her, men vi kan nevne; produktkunnskap, innsikt i markedet, god økonomisk forståelse og gode lederegenskaper. Mange har erfart at ansettelsesavtalen alene ikke gir en hensiktsmessig beskrivelse av daglig leders rolle og funksjoner. I slike tilfelle velger mange å utarbeide en særskilt instruks for daglig leder. Slike instrukser løser mange av utfordringene, men skaper også noen nye. Hvert enkelt selskap må vurdere dette konkret utfra sine forhold.

 

Artikkelen er tidligere publisert på Hegnar.no.

Forfatter

Frode Heggdal Larsen

  • partner | advokat