BLOGGING OG BILDER – DOS AND DON’TS

 

IT & Media

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 23.11.2015.

Det har i det siste vært skrevet mye om bloggere og bruk av bilder, etter at prisutdelinger som Vixen Blog Awards og Costume Awards nylig sa de ville ekskludere bloggere som brukte andres bilder uten klarering.

Som den klare hovedregel vil det å publisere en annens bilde uten tillatelse være i strid med fotografens eksklusive rettigheter etter åndsverkloven, men det finnes tilfeller hvor man kan benytte seg av bilder uten samtykke fra fotografen.

Fotografen har enerett til bildet

Når en person tar et bilde oppstår det umiddelbart rettigheter. Fotografen får rettigheter til bildet, enten bildet er av høy kunstnerisk kvalitet eller tatt ved at noen kom borti utløserknappen på iPhonen ved et uhell. Åndsverksloven skiller mellom disse to typer situasjoner, og gir bilder med et visst kunstnerisk preg (verkshøyde) bredere beskyttelse enn vanlige bilder. Dersom fotografen har lagt litt innsats i å ta bildet, med tanke på for eksempel valg av utsnitt eller lyssetting, er det fort snakk om et slikt bredt vern. Men de som knipser løs på vennegjengen i lystig lag, uten at det resulterer i fotografier med verkshøyde, har også visse rettigheter til slike bilder.

Sitatretten kan gi adgang til bruk av fotografier

Sitatretten er en avgrensning av opphavsretten, som i medhold av ytringsfriheten gir enhver rett til å benytte fotografier og annet vernet materiale på visse vilkår. Dersom disse vilkårene er tilstede, trenger man verken å innhente samtykke eller å betale vederlag til opphavsmannen for bruken. Hensynet bak sitatretten er å legge til rette for diskusjon og meningsutveksling i samfunnet, og opphavsretten må i visse tilfeller vike plass for ytringsfriheten.

Hvordan benytte sitatretten?

Det fremgår av åndsverksloven at det er «tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger». Et bilde kan altså fint siteres inn på en blogg dersom disse vilkårene er oppfylt.

Dersom en moteblogger for eksempel skriver et innlegg om hvordan den kjente fotografen Mario Testino ved sin fotokunst får frem et spesielt uttrykk hos modellene som bærer klærne, blir spørsmålet om bloggeren kan sitere inn et bilde tatt av Testino for å illustrere hva teksten handler om.

Dersom fotografiet er lovlig offentliggjort, for eksempel publisert i et magasin med fotografens samtykke, er det første vilkåret oppfylt.

Vilkåret om at sitatet må være gjort «i samsvar med god skikk» innebærer blant annet at Mario Testino skal krediteres som fotograf, og at man ellers følger de bransjenormer for sitering som gjelder på området. En god huskeregel kan være at siteringen skal være lojal overfor fotografen, at den skal kunne begrunnes med hensynene bak sitatretten og ikke være en urimelig utnyttelse av fotografens rettigheter. Dersom bloggen har en reell kontekst som gjør det naturlig å innplassere et bilde for å illustrere hva teksten handler om, vil dette kunne være tilfredsstillende, og i tråd med sitatrettsregelen.

Videre kan bloggeren kun sitere «i den utstrekning formålet betinger». Bildet må stå i en sammenheng med teksten, og bildet må ha en funksjon på den måten at det bidrar til sammenhengen i blogginnlegget. Å bruke et bilde til pynt, fordi det er fint eller skaper en bestemt stemning, faller ikke inn under sitatretten. Slik bruk vil fort være en urimelig utnyttelse av fotografens økonomiske rettigheter og vil verken være i henhold til god skikk eller passere vilkåret om å sitere kun i den utstrekning formålet betinger.

Dersom artikkelen handler om de ulike uttrykkene Testino får frem, ulik teknikk som brukes og andre momenter ved hans fotokunst, kan det også forsvares å bruke flere bilder for å illustrere innholdet i bloggen. Imidlertid vil det bli vanskelig å forsvare bildebruken dersom det inkluderes mange bilder som illustrerer det samme poenget, siden det vil falle på vilkåret om at siteringen kun kan skje i den utstrekning formålet betinger.

Personer på bildet må samtykke

Selv om man har rett til å benytte seg av fotografiet i medhold av sitatretten, er ikke det ensbetydende med at man kan sitere inn bilder av personer, siden disse har et separat vern mot offentliggjøring av sine avbildninger. Som hovedregel må de avbildede samtykke før bildet publiseres. Her kan det også tenkes unntak, særlig med tanke på den modellklarering som vanligvis skjer ved motefotografers bruk av modeller.

Ulovlig bruk kan bli dyrt

Dersom bruk av fotografier har skjedd uten samtykke og i strid med sitatrettsbestemmelsen eller andre lovhjemler, kan det bli en dyr affære. Brudd på fotografens rettigheter kan utløse erstatningsansvar, og det samme er tilfelle når bilder av personer er publisert uten at de avbildede har samtykket.

Forfatter