30. mars 2020

Avholdelse av årsmøter i disse Koronatider

Våren er tiden for å avholde årsmøter/generalforsamlinger i sameier og borettslag. Koronasituasjonen skaper utfordringer her som på mange andre områder. Regjeringens forbud mot større ansamlinger betyr i praksis et forbud mot å gjennomføre årsmøter. Regjeringen foreslår nå å åpne opp for at årsmøter i eierseksjonssameier og generalforsamling i borettslag kan skje uten fysiske møter.

Årsmøter skal avholdes hver år

Styrene i borettslag og sameier skal hvert år sørge for å avholde generalforsamlinger og årsmøter. Borettslagsloven og eierseksjonsloven krever at dette må skje innen utgangen av juni, og at møtene holdes ved fysisk oppmøte. Videre skal årsmøtet og generalforsamlingen behandle og godkjenne regnskap for foregående kalenderår. Senest én måned etter at regnskapet er fastsatt, skal det sendes inn til Regnskapsregisteret. Det sier seg selv at Koronakrisen sammenholdt med regjeringens nødvendige tiltak lammer den øverste myndigheten i boligselskapene, og at møtene ikke lar seg gjennomføre på den tradisjonelle og lovbestemte måten.

Styrer i borettslag og sameier i landet famler etter alternative løsninger. Vi hører om styrer som planlegger å avholde årsmøtet hjemme hos styreleder med bare styremedlemmer tilstede. Andre legger opp til møter på skype eller e-post. Intensjonene er de beste, men vil en slik gjennomføring være lovlig? Regjeringen kommer nå styrene til unnsetning når de med Koronaloven i hånd foreslår å åpne for at møtene midlertidig kan avholdes uten fysisk oppmøte.

Regjeringens forslag til midlertidige forenklinger

Regjeringen har foreslått en rekke forskrifter med hjemmel i Koronaloven som skal bidra til å holde hjulene i gang. Et av de nyeste forslagene er midlertidige regler for sameier og borettslag som åpner for å avholde årsmøte og generalforsamling uten fysisk oppmøte. Videre foreslås at møteprotokoller kan signeres elektronisk og at borettslagene og sameiene kan kommunisere elektronisk med medlemmene selv om de (eventuelt) ikke har forhåndssamtykket til elektronisk kommunikasjon slik det er lovfestet i eierseksjonsloven.

Regjeringen har også vurdert behovet for å gi unntak fra den lovbestemte fristen for å avholde årsmøte og generalforsamling innen 30.06. Koronaloven gjelder kun frem til 27. april, og regjeringen har derfor ikke hjemmel til å foreslå regler som utsetter en lovbestemt frist som ligger lenger frem i tid. Her kan det komme endringer dersom Koronaloven vedtas for en ny periode. Hvis det viser seg at det er behov for å utsette fristen når 1. juli nærmer seg – og nødvendig lovhjemmel for en regel om utsatt frist da foreligger – sier regjeringen i forslaget at de vil vurdere å gi unntak fra den lovbestemte fristen.

Når det gjelder fristen for innsendelse av regnskap til Regnskapsregisteret, er reglene de samme som før. Men også her sier regjeringen at de vurderer hvordan regnskapslovens regler kan tilpasses. Disse reglene vil eventuelt også gjelde for regnskapspliktige eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag.

Erfaringer til nå tilsier at forskriften vil trer i kraft innen kort tid. Høringsfristen er fredag 27.3 kl 18, så vi forventer at forskriften vil vedtas i neste statsråd.

 

I disse tider…

Hvordan verden ser ut den 30. juni er vanskelig å spå. Inntil vi vender tilbake til normalen er det vårt klare råd til styrene at de dette året ikke legger opp til årsmøtebehandling av saker av særlig viktighet. Dette er kanskje heller året man innkaller til ekstraordinært årsmøte når koronakrisen er over. I mellomtiden har vi tid nok til å smøre oss med tålmodighet. Tar man snarveier ved å gjennomføre årsmøter/generalforsamling der man tillater bare et begrenset antall personer – f. eksempel bare styret – å møte, vil det åpenbart være i strid med eierens møte, tale og stemmerett. En slik ordning er lovstridig og kan ikke aksepteres, selv ikke i disse krisetider.