Står jobben din i fare? – dine rettigheter ved konkurs

Hva skjer ved konkurs

Ved konkurs er det tre mulige utfall, hvor det mest sannsynlige er det mest drastiske – virksomheten opphører umiddelbart. De to andre alternativene er at virksomheten fortsetter en periode og så opphører, eller virksomheten overdras og fortsetter med ny eller samme eier.

Ved konkurs oppnevnes en bostyrer av tingretten, og som da overtar driften av virksomheten. Du får altså en ny sjef, som du må forholde deg til. Bostyrer må innen tre uker etter konkursåpningen gi en erklæring til de ansatte om ansettelsesforholdet skal fortsette, men det mest vanlige er at de ansatte blir oppsagt. Blir du oppsagt har du i slike tilfeller kun 1 måneds oppsigelsestid uansett hvor lang oppsigelsestid du har i ansettelsesavtalen.

De ansattes plikter ved konkurs

Du plikter å møte på arbeidsplassen første dag etter konkursen, og får du ingen instrukser fra bobestyrer plikter du ikke å møte dagen etter. Det som kan være aktuelt er at noen av de ansatte blir pålagt å rydde mv. i en periode på 2-3 dager. Selv om du ikke behøver å møte på jobb, plikter du å stå til disposisjon for bostyrer inntil bostyrer har tatt stilling til om ansettelsesforholdet skal fortsette.

Hva skjer hvis konkursboet selger virksomheten

Konkursboets salg av virksomheten er ikke en virksomhetsoverdragelse, men du har fortrinnsrett hos ny eier. Dersom ny eier ikke har behov for alle ansatte står ny eier langt friere til å velge hvem som skal være med videre, idet arbeidsmiljølovens regler for utvelgelse ikke gjelder.

Hva kan du få i lønn mv. fra konkursboet

Hvis virksomheten opphører umiddelbart kan du rette krav mot konkursboet. Ansattes krav på lønn eller annet arbeidsvederlag kommer nesten helt først i køen av de som har penger til gode fra virksomheten, de er såkalt fortrinnsberettiget av første klasse (dekningsloven kapitel 9). Det er kun lønn/annet arbeidsvederlag som har forfalt de siste 4 månedene før fristdagen som er fortrinnsberettiget. Fristdagen er normalt den dagen begjæringen om konkurs kom inn til tingretten. Du har også krav på lønn i oppsigelsestiden, men kun for oppsigelsestid som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser med mindre lengre frist følger av tariffavtale som er inngått mer enn 6 måneder før fristdagen.

Fortrinnsretten er begrenset til lønn i 6 måneder, og for fordring på annet vederlag enn fast lønn er fortrinnsretten begrenset til 6 ganger gjennomsnittlig månedslønn. Har du hatt annen inntekt i samme periode, dekkes kun det overskytende.

Krav på opptjente feriepenger for inntil 30 måneder er fortrinnsberettiget, samt renter av fortrinnsberettigede krav beregnet frem til fristdagen og eventuelle omkostninger ved inndrivelse.

Hvis du ikke er i jobb etter konkursåpning må du melde deg som arbeidssøkende innen 14 dager, hvis ikke kan du miste retten til å få dekket lønn i oppsigelsestiden.

Har du vært daglig leder, ansatt og aksjonær med mer enn 20 prosent eierandel, eller styremedlem (unntatt ansattrepresentant), er du ikke fortrinnsberettiget. Unntak for ansatt aksjonær og/eller styremedlem dersom du sannsynliggjør at du ikke har hatt vesentlig innflytelse over virksomheten.

Hva hvis det ikke er nok penger i konkursboet

Hvis det ikke er nok penger i konkursboet til å dekke ditt krav på lønn har du krav på utbetaling fra staten. Etter lønnsgarantiloven får du dekket forfalte krav på lønn og annet vederlag, feriepenger, pensjon, renter, og kostnader til inndrivelse av krav, hvis de er fortrinnsberettiget etter dekningsloven.

Du får imidlertid ikke dekket mer enn 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (kr 193 766 pr. 1. mai 2018). Etter konkursåpningen dekkes krav i inntil en måned regnet fra konkursåpningen, og det gis kun dekning for feriepenger som er opptjent i samme år som fristdagen og året før.

Hvordan melde krav

Lønns- og feriepengekrav meldes på eget skjema til bostyrer, som du kan få av bostyrer eller henter fra internett (Blankett A). Dette skjemaet gjelder også dersom det blir aktuelt å få utbetaling fra lønnsgarantiordningen, noe bostyrer tar seg av. Det er viktig at skjemaet fylles ut nøyaktig, og er du usikker bør du henvende deg til bostyrer for å få veiledning.

Denne artikkelen er også publisert på Hegnar.no.


 

Bing Hodnelands avdeling for Arbeidsrett har kompetanse innen alle de rettsområder som berører norsk arbeidsliv. Vi bistår fagforeninger, arbeidstakere, bransjeorganisasjoner og arbeidsgivere i både kollektiv og individuell arbeidsrett. Våre advokater har prosedert saker på dette feltet for alle de ordinære domstoler fra tingrett til Høyesterett. Vi har også bistått klienter ved rettstvister for Arbeidsretten.

Vi har bred kompetanse på spørsmål som gjelder ansattes plikter og rettigheter ved en konkurs.

Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende samtale hvis du har spørsmål – så finner vi sammen den beste løsningen.

Kontaktpersoner

Alf Kåre Knudsen – John S. Gulbrandsen – Søren Olsen

Forfatter

Søren
Olsen

partner | advokat