Åpenhetsloven

Informasjon fra Bing Hodneland om åpenhetsloven

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Denne loven trådte i kraft 1. juli 2022 og oppstiller strenge krav til håndtering av arbeidsforhold og menneskerettigheter.

  • Loven har til formål å fremme respekt for menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold i virksomheter. Virksomheter som omfattes av loven, må informere og offentliggjøre hvordan de arbeider med å sikre menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold.
  • Loven pålegger større virksomheter en informasjonsplikt: Man kan sende informasjonskrav som virksomheten normalt skal svare på innen tre uker, og virksomhetene er lovpålagt å utføre aktsomhetsvurderinger som skal offentliggjøres hvert år (første gang innen 30. juni 2023).

Åpenhetsloven er en lov de aller fleste virksomheter må forholde seg til – enten ved at loven pålegger virksomheten plikter, eller ved at forretningspartner og kunder pålegges plikter etter loven.

 

Hvem gjelder loven for?

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter, enten med forretningsadresse i Norge, eller utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktig i Norge.

Advokatfirma kan også omfattes av loven. Bing Hodneland omfattes siden selskapets salgsinntekt i siste regnskapsår er over MNOK 70 og gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er over 50 årsverk.

 

Informasjonsplikt etter åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å kreve informasjon om hvordan virksomhetene som omfattes av åpenhetsloven, håndterer negative konsekvenser om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Krav om informasjon må fremsettes skriftlig. Dette kan eksempelvis gjøres via e-post til apenhetsloven@binghodneland.no.

En forespørsel om informasjon bør inneholde en begrunnelse for å bidra til et mer dekkende svar på forespørselen. Retten til informasjon omfatter både generell informasjon om hvordan Bing Hodneland håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester.

Bing Hodneland skal informere til enhver som skriftlig krever det, om analysen av risiko og tiltakene som gjennomføres ved eventuelle funn av brudd i tilknytning til menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold.

Informasjon skal som hovedregel gis skriftlig, være dekkende og forståelig. Bing Hodneland skal gi informasjon innen rimelig tid, og senest innen tre uker etter at henvendelsen ble mottatt.

 

Avslag på krav om informasjon

Bing Hodneland må i utgangspunktet svare på alle forespørsel om informasjon om hvordan Bing Hodneland håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Bing Hodneland kan avslå informasjonskrav om ett av disse vilkårene er oppfylt:

  1. Kravet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder.
  2. Kravet er åpenbart urimelig.
  3. Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold.
  4. Den etterspurte informasjonen gjelder forretningshemmeligheter, dvs. opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til de opplysningene angår.

 

Plikt til å foreta aktsomhetsvurderinger

Bing Hodneland foretar aktsomhetsvurderinger som skal rapporteres og offentliggjøres.

Første frist for dette er innen 30. juni 2023 hvor Bing Hodneland vil fremlegge rapport som redegjør for de aktsomhetsvurderinger som Bing Hodneland har foretatt. Slik rapport vil være tilgjengelig fra denne nettsiden.

Aktsomhetsvurderinger innebærer at man skaffer oversikt over, samt analyserer risikoen for brudd på menneskerettigheter, og avdekker uforsvarlige arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderinger er ikke avgrenset til forholdet internt i egen virksomhet. Bing Hodneland foretar også vurderinger av forhold i Bing Hodnelands leverandørkjede og øvrige forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderingene gjennomføres regelmessig og i tråd med retningslinjer fra OECD. Virksomheter har ansvar for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning på arbeidsforholdet og menneskerettigheter, både i egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningspartnere.

 

Rapportering av mulige brudd på forhold omfattet av loven

Hvis noen oppdager sikkerhetsbrudd eller hendelser som kan ha betydning for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold relevant for Bing Hodneland, bes det om at man melder straks fra til Åpenhetsansvarlig i Bing Hodneland.

Kontaktinformasjon til Åpenhetsansvarlig i Bing Hodneland: apenhetsloven@binghodneland.no.

Dersom man mener Bing Hodneland ikke oppfyller dets informasjonsplikter etter åpenhetsloven, kan man sende inn klage på brudd på åpenhetslovens informasjonsplikt. Vi håper du først klager direkte til Bing Hodneland slik at ev. feil eller uklarheter kan avklares raskest mulig.