28. april 2020

Annerledes sommerferie i år – kan avtalt ferie endres?

Arbeidsgivere og arbeidstakere har mange spørsmål knyttet til allerede planlagte aktiviteter, blant annet ferie, i forbindelse med Korona situasjonen. Nå som sommeren nærmer seg, oppstår spørsmål om endring av avtalt ferie. For mange blir ikke sommerferien som forutsatt grunnet smittevernhensyn, reiserestriksjoner og permitteringer.

Kan arbeidstaker kreve endring i avtalt ferie ?
Når sommerferien ikke kan gå som planlagt er det også en del som ønsker å flytte ferien sin til et senere tidspunkt. Kanskje kan utenlandsturen gjennomføres senere i år eller kanskje kan man spare opp feriedager mot slutten av året, og til og med overføre feriedager til neste år.

Dersom sommerferieperioden allerede er avtalt, kan ikke arbeidstaker kreve å få denne endret. Hovedregelen er at ferien avvikles som avtalt, om enn med en annen destinasjon for arbeidstaker. Partene kan naturligvis bli enige om en endring. Virksomheter har som regel har en «kabal» som skal gå opp med flere arbeidstakere, og det vil neppe være ønskelig å forrykke denne med mindre driftshensyn tilsier endring.

Partene i arbeidslivet har ansvar for at arbeidstakere avvikler ferie i løpet av året. Ferielovens bestemmelser gjelder, men det kan også gjelde andre regler for virksomheter som er bundet av tariffavtale. Utgangspunktet er at all ferie skal avvikles i løpet av kalenderåret og ikke tas med over til neste år.

Hvis arbeidsgiver har bedt arbeidstakere melde inn ferieønsker innen en gitt dato, og man ikke gjør dette, kan arbeidsgiver fastsette ferietidspunktet innenfor rammene av ferieloven.

 

Kan arbeidsgiver ensidig endre avtalt ferie ?
Arbeidsgiver har adgang til ensidig å endre allerede avtalt ferie etter ferieloven § 6. Slik endring kan imidlertid bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Eksempelvis dersom bedriften skulle ha mange ansatte i karantene eller som ikke er i stand til å jobbe grunnet Korona-smitte, og derfor må sette inn annet personell av hensyn til driften.

I slike tilfeller skal arbeidsgiver drøfte endringen av avtalt ferie med arbeidstaker først, som kan ha med seg tillitsvalgt under drøftelsen. Arbeidstaker har rett til å få dekket dokumenterte merkostnader i forbindelse med endringen av arbeidsgiver. Slike kostnader skal arbeidstaker opplyse om i drøftelsen med arbeidsgiver, slik at arbeidsgiver kan vurdere merkostnaden ved endringen i forhold til kostnaden ved ikke å pålegge endring.

Ferieloven § 6 kan for øvrig avvikes i tariffavtale eller annen avtale. Avtaler til ugunst for arbeidstaker, skal være skriftlige.

 

Feriepenger og dagpenger
Er man permittert og mottar dagpenger, vil man ikke få dagpenger for de dagene man avvikler ferie. Alle arbeidstakere har imidlertid krav på feriepenger for feriedagene, forutsatt at man har opptjent feriepenger året før. Mange virksomheter utbetaler feriepenger i juni som en «fast ordning», siden ferie ofte avvikles i slutten av juni og i juli.

Etter ferieloven § 11 har man krav på feriepenger siste ordinære lønningsdag før ferie, og kan for øvrig kreve feriepenger for perioden en uke før ferien tar til. Feriepenger utbetales uten skattetrekk.