UT Å SELGE BØKER

 

IT & Media

Maja Lundes Bienes historie, Karl Ove Knausgårds Min Kamp og Jo Nesbøs samlede er noen av de norske verkene som selger bra i utlandet og som gir gode inntekter for forfatterne. Men utenlandssatsingen kan fort koste mer enn den smaker hvis avtalene om utgivelse i utlandet ikke ivaretar de norske aktørenes interesser.

Veien til Frankfurt

I 2019 skal Norge være hovedland ved verdens største bokmesse, Bokmessen i Frankfurt. Norsk litteratur og kultur skal vises frem for 300 000 besøkende, 7000 forlag og over 10 000 journalister. At Norge er valgt som hovedland betyr at norsk litteratur og kultur blir presentert gjennom et litteratur- og kulturprogram i årene fram mot bokmessen. NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, leder prosjektet, som omtales som Norges største kulturelle utenlandssatsing noensinne.

Den norske bokbransjen tar muligheten til å vise seg fram og få solgt norsk litteratur til nye markeder på alvor. Blant annet har flere litterære agenturer startet opp. Noen eid av forlag, andre uavhengige. Agenturene ivaretar forfatterens og forlagets interesser i utlandet og har enerett til å inngå avtaler om utgivelse.

Knust av utenlandsk forlagshus?

Avtale om utgivelse av et litterært verk i utlandet innebærer at det utenlandske forlaget får en rett – en lisens – til å utgi den norske tittelen i oversatt versjon.

For å sikre rettigheter og inntjeningsmuligheter, er det viktig at lisensavtalene sikrer de norske aktørenes interesser.

Aktørene man inngår avtale med er ofte større enn de norske, og opererer i markeder som er mindre regulert enn det norske bokmarkedet. Fremmed språk og ukjent forretningskultur kan gjøre salget av utgivelsesretten komplisert. Et stort internasjonalt forlagshus vil gjerne at man bruker en av deres standardavtaler. Da er det viktig å ha klart for seg hva man ønsker å oppnå – og hvilke forhandlingspunkter som er de viktigste.

Hva må avtalen inneholde

En lisensavtale begynner typisk med å definere i hvilke formater verket skal gis ut. Gjelder det bare hardcover og paperback, eller e-bok og lydbok også? Dersom det utenlandske forlaget ønsker å samarbeide med et annet forlag for å utgi verket på lydbok eller elektronisk, må dette avklares i avtalen.

Dersom verket allerede er oversatt til språket det skal utgis på, for eksempel ved at NORLA har bevilget støtte, må dette reflekteres i avtalen og i forskuddet. Dersom verket ikke allerede er oversatt, må det presiseres hvilke krav man stiller til oversettelsen.

Aktivitetsplikt

En enerettslisens for et spesielt landområde eller språkområde hindrer annen utgivelse i dette området, derfor bør avtalen inneholde en tidsfrist for når det utenlandske forlaget senest skal ha utgitt verket. Tiden fra avtaleinngåelse kan for eksempel være 18 måneder. Dersom verket ikke utgis, opphører avtalen og rettighetene faller tilbake. Uten en slik utgivelsesplikt, kan den potensielle bestselgeren bli liggende i en skuff i lenger tid og miste sitt momentum.

Fordi den norske forfatteren ved avtaleinngåelsen taper muligheten til å få boken utgitt av andre, bør det avtales et passelig forskudd som utbetales ved avtalesignering – helst et forskudd som ikke kan refunderes.

Royaltyinntekter

Etter at boken er lagt ut for salg, skal det utenlandske forlaget betale royalty basert på deres salgsinntekter. Royaltysatsen vil typisk øke ved økende salg.

For å unngå at boken havner rett på billigsalg, som vil føre til en reduksjon i royaltygrunnlaget, bør forlagets mulighet til å selge ut restopplaget i sluttsalg også reguleres. Avtalen bør inneholde en klausul som gir det utenlandske forlaget anvisning på når sluttsalg kan gjennomføres, for eksempel at tittelen ikke kan inngå i et sluttsalg før det har gått tre år etter utgivelse. Det kan også avtalefestes at rettighetene til boken faller tilbake på forfatteren etter et slikt sluttsalg.

Opphør av avtalen

Det må også gjøres klart hva som fører til opphør av avtalen. En vanlig oppsigelsesgrunn er at boka blir utsolgt og det utenlandske forlaget ikke trykker opp nytt opplag.

Tingretten i Oslo eller Seoul Central District Court?

Inntektene fra et utenlandssalg forsvinner fort hvis man må reise til Korea og finne en lokal advokat for å få utbetalt royaltyinntektene. Et av de viktigste forhandlingspunktene, som dessverre ofte blir glemt, er derfor lovvalg og verneting. Det er en enorm fordel om avtalen reguleres av norsk rett og at tvister om avtalen kommer opp for en norsk domstol.

 

Artikkelen er tidligere publisert på Hegnar.no.

Forfatter

Mathias Lilleengen

  • partner | advokat